• தீர்வுற்றது
 • Archived

I would like to stop the annoying reload Drudgereport.com does. How?

Everyone going to the above mentioned website experiences the same annoying reloads. Please add a method to Firefox like IE has that can restrict sites reloading, assumin… (மேலும் படிக்க)

Everyone going to the above mentioned website experiences the same annoying reloads. Please add a method to Firefox like IE has that can restrict sites reloading, assuming this doesn't exist already. Thanks

Asked by Eastcreek 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • Archived

How do I update to a specific version of firefox?

I'd like to update my mac's firefox, but not to the latest version. I know about the directory of releases, but I can't seem to find advice on what to do once I download … (மேலும் படிக்க)

I'd like to update my mac's firefox, but not to the latest version. I know about the directory of releases, but I can't seem to find advice on what to do once I download the file. I don't want to create a separate profile, or risk messing up the profile/settings I have currently. So, any thoughts? Thank you in advance for the help.

Asked by N21 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

V72.0.2 32bit update broken

cant update to latest version, administrator has disabled auto updates. But no option to manually update and no option to turn on auto updates either. . So apparently fir… (மேலும் படிக்க)

cant update to latest version, administrator has disabled auto updates. But no option to manually update and no option to turn on auto updates either. . So apparently firefox isn't compatible with netflix anymore either due to no update options... It looks like chrome is my only option now.

Asked by JohnBob1674 8 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 8 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • Archived

ClickSelectsAll, how to disable?

This 'feature' annoys me so much. One, because its has no benefit and two, after FF75 it's not possible to disable it. I like to discuss why someone thinks one click sele… (மேலும் படிக்க)

This 'feature' annoys me so much. One, because its has no benefit and two, after FF75 it's not possible to disable it.

I like to discuss why someone thinks one click select all is useful. It's more common to edit your url/search input instead of type a complete new one. Selecting a part of your input or just input the cursor at a specific location gets really disturb by this 'feature'. In 30 years i use computers, this behavior have never been useful and when needed to select all, the click-swipe-release action is even as easy. Beside this, the decades old CTRL-A function is even as fast and useful.

More and more of this behavior is pushed at users on the web and i really don't see why. Can someone tell me why this behavior is invented? And how to disable it in newer FF versions?

Asked by MIO 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by A.kissami 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox and IE can access most web pages, but both go "unable to connect" on mozilla.org

Hello, I'm trying to update Firefox on a relative's Windows 10 computer, but none of the installed browsers can reach the Mozilla main pages. We're stuck on version 72.0.… (மேலும் படிக்க)

Hello,

I'm trying to update Firefox on a relative's Windows 10 computer, but none of the installed browsers can reach the Mozilla main pages. We're stuck on version 72.0.2

Other webpages load fine. The only way I've gotten mozilla.org to load is by using a web proxy, but then the error appears when I try to download the latest version of firefox (it's always "download was interrupted" then). Going down the recommendations on this help page https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-and-other-browsers-cant-load-websites , I verified that windows firewall allows Firefox. Then I checked the system time and the wireless connection. Flushing the DNS cache was similarly fruitless. Other computers using the same internet provider in the same house don't have this problem, so I don't think the ISP is at fault. I even went looking for the DNS number of the website and tried inputting that into my address bar. Still no luck. I made an HTTP log file of the error through about:networking, as described here https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Debugging/HTTP_logging, and will attach it. I really hope you can help me troubleshoot this; it's been plaguing my relative for an excruciatingly long time.

... hm. Your attachments browser window doesn't see .moz_log files, so I've uploaded them to this ge.tt address: http://ge.tt/1ocAom83 .

Regards, Silvia

Asked by catfooted 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

not loading homepage on startup v72

how to stop ff from auto loading the last page used on startup when i have a different homepage defined ?

Asked by JohnBob1674 8 மாதங்களுக்கு முன்பு

Last reply by JohnBob1674 8 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • Archived

Brak haseł na nowym komputerze

Po zalogowaniu na konto firefox na nowym komputerze nie mam żadnych zapisanych haseł, wszystko jakoś przepadło, synchronizacja nic nie daje

Asked by bartek9763 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by bartek9763 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Multi-Account Containers extension context menu item removal issue

Hello, I recently installed the Multi-Account Containers extension but noticed that it also added some unwanted right click context menu items to assets for websites that… (மேலும் படிக்க)

Hello,

I recently installed the Multi-Account Containers extension but noticed that it also added some unwanted right click context menu items to assets for websites that I have put into containers. For example google.com and youtube.com are both put inside a "google" container. Now I have used the folowing code: "menu[label="Open Link in New Google Tab"] {display:none!important;} " in the userChrome.css file to remove the context menu item: "Open Link in New Google Tab" but it's only taking effect on the google.com website and not youtube.com.

Anyone know the reason why?

Thanks in advace.

Asked by Malice 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Blocked by Content Security Policy

Hi Everyone, I run Windows 7 Ultimate SP1 and Firefox version 72.0.2, with DuckDuckGo Privacy Essentials and search engine, and New Tab version 1 by Leigh Brenecki. All w… (மேலும் படிக்க)

Hi Everyone,

I run Windows 7 Ultimate SP1 and Firefox version 72.0.2, with DuckDuckGo Privacy Essentials and search engine, and New Tab version 1 by Leigh Brenecki.

All works well, other than, having opened Firefox with the first "Tab" available, when I click the "+" sign for a New Tab, the error message "Blocked by Content Security Policy" and "An error occurred during a connection to duckduckgo.com" is displayed.

However, if I click on the Firefox Home Page "House" icon, or select any of my Bookmarks Toolbar icons, the message goes away and all works well again -- at least until I try opening another New Tab when the cycle starts again.

I realise this might be a "New Tab" or "DuckDuckGo" problem, and will seek their support accordingly - I just wondered if anyone on here had experienced the same?

Thank you,

Ian

Asked by Ian 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Ian 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Differences in Firefox Versions

Hi Everyone, For personal reasons I run FF version 72.0.2. I have a subscription to Britbox (UK) which has run without difficulty for two years now --- until recently, w… (மேலும் படிக்க)

Hi Everyone, For personal reasons I run FF version 72.0.2. I have a subscription to Britbox (UK) which has run without difficulty for two years now --- until recently, when it stopped for no apparent reason and displayed the error message shown in the attached image. Britbox Tech Support is, to say the least - useless, and I have been unable to extract anything useful from them for the past few weeks. Today, however, I got a (speculative) message saying that if I upgraded my FF version to the latest - things would be fine again. Strange, as they have been insisting I change to Chrome until today. Can anyone support their advice? i.e. Is there anything in version upgrades from 72.0.2 which might have affected viewing? Thank you. Ian

Asked by Ian 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How can I prevent ctrl+q from closing the browser?

When I click ctrl+q by mistake, the browser window with all its tabs is closed immediately, with no warning. This has already made me lose data. is there a way to disable… (மேலும் படிக்க)

When I click ctrl+q by mistake, the browser window with all its tabs is closed immediately, with no warning. This has already made me lose data. is there a way to disable this keyboard shortcut?

Asked by Erel Segal-Halevi 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Ruba 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox won't play ANY videos at all

Firefox won't play any video, on any website at all. I get different error messages on different sites, such as: The video playback was aborted due to a corruption probl… (மேலும் படிக்க)

Firefox won't play any video, on any website at all. I get different error messages on different sites, such as: The video playback was aborted due to a corruption problem or because the video used features your browser did not support OR Sorry, we're having trouble with playing this video. I've tried following some of the advice in the forums here, so I cleared the cache and the cookies, I ensured DRM content is enabled, and I unchecked the 'Use hardware acceleration when possible' option under preferences. None of this has made any difference. I also restarted firefox and installed an adobe flash player add on. Still no success. Any advice?

Asked by mayaharish 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by mayaharish 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Restore Previous Session not working - or, not properly at least

OK, I was using a very old version of firefox previously and restore previous session worked perfectly. If my computer crashed, when I rebooted it, the "trouble finding p… (மேலும் படிக்க)

OK, I was using a very old version of firefox previously and restore previous session worked perfectly. If my computer crashed, when I rebooted it, the "trouble finding pages" message came up, click to restore session, and everything came back.

Then.... I upgraded to version 72.0.2 (64 bit)

Session restore no longer works, or at least not the way it should be working.

If I had say 20 windows open when the computer crashed, when I finish a reboot and start Firefox, I get the "trouble finding pages" message, and I click to restore session as before.

Anywhere from 2 to maybe 5 windows will restore. The rest are gone.

I suspect it has to do with the fact that there were now multiple "instances" of firefox running in the task manager, and what's happening is that it's restoring the windows in ONE of those previous instances, but not all of them.

It gives me the impression that the session restore function isn't tracking all the windows open in all those separate instances, but rather it's only tracking one instance.


Any assistance would be appreciated.

Asked by Magelord 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Weird Website Display

Hi Everyone, When I try to access a particular website, there is no real graphical display - simply text scattered everywhere. I visit loads of different sites each day,… (மேலும் படிக்க)

Hi Everyone, When I try to access a particular website, there is no real graphical display - simply text scattered everywhere.

I visit loads of different sites each day, and this is the only one where this problem occurs.

The website Owner thinks it might be something to do with a CSS file(?) but, as I do not have the problem elsewhere, I am unsure.

If anyone can help on this, I'd be very grateful.

Thank you.

Ian

Asked by Ian 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by Ian 1 வருடத்திற்கு முன்பு

I have no volume in Youtube

I have no volume in Youtube when watching videos. I do in Safari, but no when using Firefox.

Thankyou, Steve

Asked by stevegrabel 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Last reply by jonzn4SUSE 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • Archived

search results

This newest version provides search results of all kinds of off the wall engines like tikitoks.com, socialcatfish.com and many more obscure sites. How do I remove them fr… (மேலும் படிக்க)

This newest version provides search results of all kinds of off the wall engines like tikitoks.com, socialcatfish.com and many more obscure sites. How do I remove them from my google search results?

Asked by dave.ferron 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by McCoy 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Cannot log into Twitter on Firefox anymore

At first I was getting the something not wrong but don't fret we'll give it another shot message so I looked online and added Twitter to a block list and cleared all my c… (மேலும் படிக்க)

At first I was getting the something not wrong but don't fret we'll give it another shot message so I looked online and added Twitter to a block list and cleared all my cookies. This got rid of that message and I was able to get to the login page but when I go to login it still won't let me. I know the password is right (it also doesn't say anything like incorrect username/password). Someone in another forum had mentioned going into configs and flicking something from true to false or vice versa and that also didn't work. Most places I look just say the same old thing about cookies. It works perfectly fine on the mobile app and Chrome still but I prefer Firefox. I'm out of ideas.

Asked by merriska_carrier 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Firefox Proxy about:blank

Hello, I installed a proxy on Firefox. On the website facebook.com when I click on a button that open a new firefox window to connect my instagram account to my facebook … (மேலும் படிக்க)

Hello,

I installed a proxy on Firefox. On the website facebook.com when I click on a button that open a new firefox window to connect my instagram account to my facebook page, it opens a white page with "about:blank" URL instead of the instagram registration page. What does it mean and what am I supposed to do to solve it?

Thank you.

MARTIN Raphaël

Asked by raphmartin1999 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by raphmartin1999 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

How to edit or delete a posted Firefox Support question or reply?

Is there a way to make changes to a Firefox Support question that I've posted (like fixing typos, etc.)? And/or make changes to a reply I've posted to someone else's que… (மேலும் படிக்க)

Is there a way to make changes to a Firefox Support question that I've posted (like fixing typos, etc.)? And/or make changes to a reply I've posted to someone else's question thread?

And how do you entirely delete your posted question or reply, if you wish to for any reason?

Asked by demoneyes 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு