• தீர்வுற்றது
 • Archived

Bookmarks sync problems: Bookmarks keep rearranging themselves in the bookmarks toolbar, and do not sync completely on Windows and Android.

My setup I'm using Firefox 47.0 on Fedora (64-bit GNU/Linux) with GNOME shell, and on Windows 10 (64-bit). I also have Firefox Sync on an Android tablet, but I don't do a… (மேலும் படிக்க)

My setup

I'm using Firefox 47.0 on Fedora (64-bit GNU/Linux) with GNOME shell, and on Windows 10 (64-bit). I also have Firefox Sync on an Android tablet, but I don't do as much web browsing on my tablet, so I haven't needed to look at the bookmarks there...


The problem(s)

On Fedora, the bookmarks in the Firefox bookmarks toolbar rearrange themselves. The bookmarks in one folder shift from the bottom to the top, and some bookmarks in the toolbar shift from left to right. I arrange my bookmarks by loose priority, so this annoying. Whenever I notice the bookmarks being out of order, I drag them back to where they were, but they always move themselves again later. This has been an ongoing issue for a couple months; I've only seriously attempted to troubleshoot the issue over the past week or so, and I'm not having any luck.

I don't think I've ever noticed the bookmarks moving themselves in the middle of a session, so I believe it's actually happening when I close or launch Firefox. However, reproducing this issue has been tricky, since the bookmarks do not *always* shuffle themselves every time I launch Firefox. Depending on how often I open/close the application, I may notice the bookmarks moving themselves once every other day, or a couple times in a single day.

This may be a separate issue, but I noticed it around the same time: On Windows 10, my bookmarks do not sync at all. There three or four bookmarks in the toolbar, but these do not get updated when I change them on my Linux machine, and none of the other bookmarks have synced to the Windows machine.


Things that I've already tried

I've tried reverting my bookmarks to a recent automatic backup (Library > Import and Backup > Restore). No change.

I've tried disabling all addons. No change.

I tried refreshing Firefox, to "reset to factory defaults". No change.

I tried deleting the file `xulstore.json` in my Firefox profile. No change.

I tried installing and running the Places Maintenance extension. I didn't entirely understand all the text output it generated while running, but I don't think it found any real errors. Anyway, no change.

I tried backing up my exports to a JSON file, then closing Firefox, then deleting the places.sqlite file, then restarting Firefox, and importing the bookmarks JSON file. No change.

Bookmarks still rearrange themselves on Linux and do not sync at all on Windows  :(

Asked by Android-the-Andrew 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Android-the-Andrew 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox does not switch printers correctly

I have 2 printers. 1. Zebra ZP505 2. HP Officejet Pro 8610. When I print a small label on my Zebra printer 6x4 shipping label I cannot switch back to regular size paper. … (மேலும் படிக்க)

I have 2 printers. 1. Zebra ZP505 2. HP Officejet Pro 8610.

When I print a small label on my Zebra printer 6x4 shipping label I cannot switch back to regular size paper.

Tried all the help ideas and none worked. Tried to erase the "Printer" settings in "Config" and all other help I could find. Also tried to get a fresh copy of Firefox. Once I switch the printer it DOES NOT switch back.

It ONLY happens on Firefox. IE and Chrome have NO issue.

I work on windows 10 64Bit. All other browsers work fine.

Asked by adamcornfeld 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by the-edmeister 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

why am i getting a firefox-patch.js from yiomolibertyreserve.org?? is this legit??

got a screen popping up saying there is an urgent firefox update and a button to download now. the patch window opens on top of it... firefox-patch.js which is a javascri… (மேலும் படிக்க)

got a screen popping up saying there is an urgent firefox update and a button to download now. the patch window opens on top of it... firefox-patch.js which is a javascript file from : https//yiomolibertyreserve.org it asks if i want to save it. https://yiomolibertyreserve.org/7571196957168/a12d822d5bffd48d6ca7139f4bc0ef4c.html (in address bar) is this legit? do i need to save it or what??

Asked by sylentdiva 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by John99 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Why no yahoo bookmarks avaiable to install?

Always had problems with Firefox and Yahoo. Now with the latest Yahoo update, I can not find Yahoo toolbar for Firefox to install. It seems that Firefox went along with t… (மேலும் படிக்க)

Always had problems with Firefox and Yahoo. Now with the latest Yahoo update, I can not find Yahoo toolbar for Firefox to install. It seems that Firefox went along with this. I have a lot of bookmarks that I can not access. It is very important. Is this a Firefox OR a Yahoo problem. Yes, it is a problem for me and thousands of others. Why can not they leave things alone. Any suggestions?? Yahoo toolbar for Firefox and where to find????

Asked by jbees 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

When I search from the address bar I get a "did you mean to go to" bar under address bar, how do I disable this?

When I search from the address bar I get a "did you mean to go to" bar under address bar, how do I disable this?

Asked by GAMEOVER4 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by GAMEOVER4 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How do I sign in to Firefox? Is this even needed anymore?

How do I sign in to Firefox? Is this even needed anymore?

Asked by Europamoon100 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

HTML 5 PLAYER NOT WORKING

Hello I am currently trying to watch a video on a website and it is HTML 5 and on my windows 10 pc on firefox it will not play. However on my Surface with windows 8.1 fir… (மேலும் படிக்க)

Hello I am currently trying to watch a video on a website and it is HTML 5 and on my windows 10 pc on firefox it will not play. However on my Surface with windows 8.1 firefox will play it just fine. Help?

Asked by Caeden177 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Caeden177 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I changed search engine to Google. Yet, it does not hold. How to save?

I Know that Firefox has Yahoo as default search engine. When I follow the instructions to change it to Google (choosing Google from the bar) there is no button to save th… (மேலும் படிக்க)

I Know that Firefox has Yahoo as default search engine. When I follow the instructions to change it to Google (choosing Google from the bar) there is no button to save the change or one that says OK. And so the change does not register. Because when I open up Firefox again, it still shows Yahoo. Some advice I got (one on Youtube) shows an OK button. Yet it does not show up anywhere on my site. So: How to make the search engine "stick?" Please advise. Thanks Frans

Asked by fr100394 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

why does firefox block the latest version of adobe flash and let adobe updater ask to update an already updated adobe reader?

why does firefox block the latest version of adobe flash 22.0.0.192? why does firefox let adobe updater vs. 6.0 ask to update an already updated adobe reader 11.0.10? it… (மேலும் படிக்க)

why does firefox block the latest version of adobe flash 22.0.0.192?


why does firefox let adobe updater vs. 6.0 ask to update an already updated adobe reader 11.0.10? it's not DC. acrobat reader 5.0 still installed.

i have a mac mini: osx 10.6.8, 2.53 ghz core duo, 4 gig ram.

thank you and best regards,

m)

Asked by riptidemusic 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by James 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

WHAT DID YOU DO TO YHE YAHOO TOOLBAR???? EVERYTHING I HAD ON THE TOOL BAR IS GONE !!! WHY ???????????????????

THIS HAS TO BE THE WORST MISTAKE EVER. WHAT WERE YOU THINKING??????? STUPID STUPID STUPID CAN YOU TELL I AM EXTREMELY UPSET ABOUT THIS DISASTER YOU CREATED. FIX IT NOW … (மேலும் படிக்க)

THIS HAS TO BE THE WORST MISTAKE EVER. WHAT WERE YOU THINKING??????? STUPID STUPID STUPID CAN YOU TELL I AM EXTREMELY UPSET ABOUT THIS DISASTER YOU CREATED.

FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW FIX IT NOW

Asked by Hombart 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

why e10s feature makes FF performance slower?

my english is bad, so i write by my language persian: man ghablana fekr mikardam vijegi e e10s(multi-process) sor@e firefox ro baraye pc man ke cpu 2 haste'ei hast, 2 bar… (மேலும் படிக்க)

my english is bad, so i write by my language persian: man ghablana fekr mikardam vijegi e e10s(multi-process) sor@e firefox ro baraye pc man ke cpu 2 haste'ei hast, 2 barabar mikone. amma chand roozie ke e10s ro rooye firefoxam force enable kardam, va niz rooye versionhaye Nightly va Developer, mibinam ke sor@e baz kardane siteha ba 2 sanie takhir ast. hamchenin sor@e render shodan va namayeshe pagehaye sitehaye mokhtalef kheili kondtar shode torike man ba scrolldown kardane safahat mibinam ke bejaye az ghabl amade boodan dare hamzaman ba paeen bala shodane safhe, mohtava render mishe. shayad in be khatere ine ke masrafe RAM va CPU kamtar beshe. amma............... vaghean developerhaye firefox daran kare varoone'ei anjam midan. ma mikhaym sor@ va performance firefox bere balaa. hatta age be gheimate estefade bishtar az RAM va CPU bashe. bavar konid chand roozie ke asabam az daste firefox khorde. namidoonam chikar konam. ehtemale kooch kardan be Chrome ziad shode. lotfan pasokh bedid.

Asked by Saad Shamsaee 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I got a Urgent Firefox update from https://phaitxiaoshoubang.org/8301092144808/e8f07d9270bdade361fab48a9d15e67e.html Should I manually install ?

I did not know source of phaitxiaoshoubang.org I have down loaded the .exe file ,but I am leery of the source … (மேலும் படிக்க)

I did not know source of phaitxiaoshoubang.org

I have down loaded the .exe file ,but I am leery of the source

Asked by genehaber 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by James 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Why do I keep getting plugin and script error messages when I try to open Amazon, eBay and other websites.

This started yesterday. I've deleted my only plugin Flash Player, run CCleaner and downloaded Flash player again. I've deleted Java, run CCleaner and loaded Java again. … (மேலும் படிக்க)

This started yesterday. I've deleted my only plugin Flash Player, run CCleaner and downloaded Flash player again. I've deleted Java, run CCleaner and loaded Java again. I've run FF in safe mode and disabled hardware acceleration but no difference . At this point I'm not able to view any websites with FF other than this one and my Google search Home page. I'm back to using Internet Explorer and not happy with it after being spoiled with FF for so many years.

Would appreciate any words of wisdom to create this issue.

Asked by paso2go 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by FredMcD 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Fire fox will not start up in regular mode, i have to use safe mode?

I have 47.0, if I start up it says not responding. I have to use safe mode. I have ext in the picture. Plug ins also in the picture. When I try to run adobe acrobat it lo… (மேலும் படிக்க)

I have 47.0, if I start up it says not responding. I have to use safe mode. I have ext in the picture. Plug ins also in the picture. When I try to run adobe acrobat it locks up in safe mode or with out FF running at all.

Asked by GeneWo 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by the-edmeister 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

how to disable animated gifs in browser windows?

hi! if you could help answer this i'd be so grateful!-- how to disable animated gifs in browser windows? (DO animated gifs on web pages use up more data? i am guessing s… (மேலும் படிக்க)

hi! if you could help answer this i'd be so grateful!--

how to disable animated gifs in browser windows?

(DO animated gifs on web pages use up more data? i am guessing so, as it seems that after this happens, a whopping half gig of my 2 gig monthly quota is gobbled up!) (eg., https://en.wikipedia.org/wiki/N,N-Dimethyltryptamine shows a section on the right, headed by "N,N-Dimethyltryptamine" which has in it this moving picture of this image location: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Dimethyltryptamine_27feb.gif/200px-Dimethyltryptamine_27feb.gif. and link location is: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Dimethyltryptamine_27feb.gif

i need to avoid these things sucking up all my data quota for the month! 

btw, i saw another help subject here called"How to turn off Java applets", but i have no idea what that really means (possibly related somehow?)....

I have installed Quickjava, but have not been able to figure out how to use it. By chance is it the right app to accomplish this? If so, how?

(How would i use QuickJava to block Gifs , Flash, Javascript... and what's the difference between these? (ie., what does each one do?) ) " thanks!

Asked by coatli 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Everytime I open Firefox I have to sign into my homepage

I've been having trouble staying signed into my homepage (MSN). Every time I close Firefox I get signed out so that when I open Firefox I have to sign in to my homepage … (மேலும் படிக்க)

I've been having trouble staying signed into my homepage (MSN). Every time I close Firefox I get signed out so that when I open Firefox I have to sign in to my homepage again. My other sites are still signed in (yahoo, Facebook) It is only MSN. This is something I've been having trouble with for awhile. I did get it to work last month but I signed out to use another account and when I signed back into my usual account again it will no longer keep me signed in. All other browsers will keep me signed in and my other computers keep me signed into MSN using Firefox. I don't know how I got it to work last time. I've tried making a new Firefox Profile, Reinstalling Firefox, Clearing all Mozilla files including regedit files, Restarting my pc and doing a fresh install without connecting to my Firefox account still no luck. I'm at a loss. I think last time I did something with some cookies file splith? spilf? I don't remember what it's called or where I even read about it. I'm hoping someone can help me. I've had to start using Chrome again but I'd prefer to go back to my Firefox.

Asked by bobmanka 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Scribe 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox stops responding. I have checked that I have the most current version and tried "Refresh" to no avail. What else can be done?

This problem started in the last few days. I have Foxfire 47.0.1. There are no updates available to download. When I try "Refresh" as indicated on your support page to f… (மேலும் படிக்க)

This problem started in the last few days. I have Foxfire 47.0.1. There are no updates available to download. When I try "Refresh" as indicated on your support page to fix this problem, the "confirmation" page does not start up, nor does Mozilla show up in the task manager applications. It does show up in the Processes and is using large amounts of CPU and memory. I have to stop the processes to get my computer back. What other suggestions for getting back to normal?

Asked by MMack 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by MMack 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

When I run a search, I get a blank screen and can't see the results.

The results are there, but not visible. I know this because when I run the pointer over the blank page, it reacts to the live links. But I can't see them. How do I fix th… (மேலும் படிக்க)

The results are there, but not visible. I know this because when I run the pointer over the blank page, it reacts to the live links. But I can't see them. How do I fix this? Thanks.

Asked by srheath 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Showing passwords in saved logins: My concern

I have only just discovered this feature. It is a concern because anyone stealing my computer and knowing or bypassing my login for Windows or Linux can look at the save… (மேலும் படிக்க)

I have only just discovered this feature. It is a concern because anyone stealing my computer and knowing or bypassing my login for Windows or Linux can look at the saved logins in the security options page. the can then click on the button and show all my saved passwords. I have removed all the sensitive ones (All my non trivial passwords are unique (about 150 of them)) so I may be reasonably safe but many people using FF may be unaware of this.

It seems to me that it is a rather crucial security oversight. I would think that the ability to show passwords should be disabled by default and, should require a two stage login to enable.

I look forward to your comments.

Tycho

Asked by Tycho 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Tycho 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Somehow the login for my online banking has been saved somewhere and I need to delete that for security reasons.

I need to remove two different saved logins that appear when I attempt to login to my online banking account. I want to be able to delete them so that I have to actually … (மேலும் படிக்க)

I need to remove two different saved logins that appear when I attempt to login to my online banking account. I want to be able to delete them so that I have to actually enter the login every time I want to access my account.

Asked by HVOIGT 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by HVOIGT 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு