• தீர்வுற்றது
 • Archived

lost my dashboard with all icons, cannot access bookmqarks, address bar, etc.

I selected a persona. i tried to minimize the dashboard to see the persona. I lost the dashboard with all the icons and address bar. how to restore it.

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by the-edmeister 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox upgrade tricked me into installing McAfee & i want to ensure full Norton functionality is restored.

Installed FFx 3.6.4, accepted advice to upgrade to v10 of an Adobe product. Never checked any McAfee box, but was informed both v10 and McAfee had been installed. This h… (மேலும் படிக்க)

Installed FFx 3.6.4, accepted advice to upgrade to v10 of an Adobe product. Never checked any McAfee box, but was informed both v10 and McAfee had been installed.

This happened

Just once or twice

== I followed Mozilla recommendation following Ffx upgrade

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by rjohnson19 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How do I configure Firefox to autmotically refresh webpages?

How can I configure Firefox to autmotically refresh webpages? This happened Every time Firefox opened == Day one using Firefox … (மேலும் படிக்க)

How can I configure Firefox to autmotically refresh webpages?

This happened

Every time Firefox opened

== Day one using Firefox

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by rjohnson19 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox 3.6.4 in XP doesn't respond 1 or 2 links into a Web site home page

Issue Firefox is having problems with certain web sites Description Today Firefox was updated to 3.6.4 on my IBM T23 laptop running XP Pro. It now hangs and does not re… (மேலும் படிக்க)

Issue

Firefox is having problems with certain web sites

Description

Today Firefox was updated to 3.6.4 on my IBM T23 laptop running XP Pro. It now hangs and does not respond after clicking on a link in my.yahoo.com, and www. bloomberg.com. My desktop running Windows 2000, also updated to Firefox 3.6.4, does not do this

URL of affected sites

http://my.yahoo.com, http://www.bloomberg.com

Troubleshooting information

 Application Basics
    Name     Firefox
    Version     3.6.4
    Profile Directory
     Open Containing Folder
    Installed Plugins
     about:plugins
    Build Configuration
     about:buildconfig
 Extensions
    Name
    Version
    Enabled
    ID
    Java Console     6.0.03     true     
    Java Console     6.0.05     true     
    Java Console     6.0.07     true     
    Java Console     6.0.10     true     
    Java Quick Starter     1.0     true     jqs@sun.com
    Java Console     6.0.11     true     
 Modified Preferences
   Name
   Value
    accessibility.typeaheadfind.flashBar     0
    browser.places.importBookmarksHTML     false
    browser.places.importDefaults     false
    browser.places.leftPaneFolderId     -1
    browser.places.migratePostDataAnnotations     false
    browser.places.smartBookmarksVersion     2
    browser.places.updateRecentTagsUri     false
    browser.startup.homepage_override.mstone     rv:1.9.2.4
    extensions.lastAppVersion     3.6.4
    font.name.serif.x-western     Arial
    font.size.variable.x-western     14
    network.cookie.prefsMigrated     true
    places.last_vacuum     1273683772
    print.print_bgcolor     false
    print.print_bgimages     false
    print.print_command
    print.print_downloadfonts     true
    print.print_evenpages     true
    print.print_in_color     true
    print.print_margin_bottom     0.5
    print.print_margin_left     0.5
    print.print_margin_right     0.5
    print.print_margin_top     0.5
    print.print_oddpages     true
    print.print_orientation     0
    print.print_pagedelay     500
    print.print_paper_data     0
    print.print_paper_height     11.00
    print.print_paper_size     7798845
    print.print_paper_size_type     1
    print.print_paper_size_unit     0
    print.print_paper_width     8.50
    print.print_printer     EPSON Stylus COLOR 880
    print.print_reversed     false
    print.print_scaling     1.00
    print.print_shrink_to_fit     true
    print.print_to_file     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_bgcolor     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_bgimages     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_command
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_downloadfonts     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_edge_bottom     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_edge_left     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_edge_right     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_edge_top     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_evenpages     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_footercenter
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_footerleft     &PT
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_footerright     &D
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_headercenter
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_headerleft     &T
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_headerright     &U
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_in_color     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_margin_bottom     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_margin_left     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_margin_right     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_margin_top     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_oddpages     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_orientation     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_pagedelay     500
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_data     1
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_height     11.00
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_size     7798845
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_size_type     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_size_unit     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_width     8.50
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_reversed     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_scaling     1.00
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_shrink_to_fit     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_to_file     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_unwriteable_margin_bottom     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_unwriteable_margin_left     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_unwriteable_margin_right     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_unwriteable_margin_top     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_bgcolor     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_bgimages     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_command
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_downloadfonts     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_edge_bottom     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_edge_left     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_edge_right     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_edge_top     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_evenpages     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_footercenter
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_footerleft     &PT
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_footerright     &D
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_headercenter
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_headerleft     &T
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_headerright     &U
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_in_color     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_margin_bottom     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_margin_left     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_margin_right     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_margin_top     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_oddpages     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_orientation     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_pagedelay     500
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_data     1
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_height     11.00
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_size_type     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_size_unit     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_width     8.50
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_reversed     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_scaling     1.00
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_shrink_to_fit     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_to_file     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_unwriteable_margin_bottom     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_unwriteable_margin_left     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_unwriteable_margin_right     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_unwriteable_margin_top     0
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_bgcolor     false
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_bgimages     false
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_command
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_downloadfonts     true
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_evenpages     true
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_footercenter
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_footerleft     &PT
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_footerright     &D
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_headercenter
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_headerleft     &T
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_headerright     &U
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_in_color     true
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_margin_bottom     0.5
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_margin_left     0.5
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_margin_right     0.5
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_margin_top     0.5
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_oddpages     true
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_orientation     0
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_pagedelay     500
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_data     1
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_height     11.00
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_size     7798845
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_size_type     0
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_size_unit     0
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_width     8.50
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_reversed     false
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_scaling     1.00
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_shrink_to_fit     true
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_to_file     false
    privacy.sanitize.migrateFx3Prefs     true
    security.warn_viewing_mixed     false

Firefox version

3.6.4

Operating system

Windows XP

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100611 Firefox/3.6.4

Plugins installed

 • -np-mswmp
 • Java(TM) Platform SE binary
 • Coupons, Inc. Coupon Printer DLL
 • Coupons, Inc. Coupon Printer Plugin
 • Default Plug-in
 • Shockwave Flash 10.0 r45
 • Picasa plugin
 • Google Update
 • Java Plug-in 1.6.0_11 for Netscape Navigator (DLL Helper)
 • Adobe Acrobat Plug-In Version 5.00 for Netscape
 • DRM Netscape Network Object
 • DRM Store Netscape Plugin
 • Npdsplay dll

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Plugin-Container.exe is devouring system resources.

This new process associated with with the recent Firefox Update to 3.6.4 is just hammering my system, with Plugin-Container.exe stealing about 60% CPU time from other app… (மேலும் படிக்க)

This new process associated with with the recent Firefox Update to 3.6.4 is just hammering my system, with Plugin-Container.exe stealing about 60% CPU time from other applications on XP SP3. This problem only started with the upgrade that Firefox was nagging me to install and I followed the Firefox application instructions telling me to reinstall/upgrade Adobe Flash (even though I already had the most recent version, as I do with all my extensions and plugins. This version isn't ready for release. How do I roll back to the previous version of Firefox? Thanks.

== Today when I upgraded from previous to version 3.6.4, and then followed onscreen instructions to update Adobe Flash.

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Encoding problems in different websites

I'm having problems in different websites. Certain text show up as if the encoding was messed up. Either in the page itself or in forms from pages, such as this one. This… (மேலும் படிக்க)

I'm having problems in different websites. Certain text show up as if the encoding was messed up. Either in the page itself or in forms from pages, such as this one. This is not happening in different browsers. I've uploaded some screen captures of this problem: http://i50.tinypic.com/11ihjf4.png http://i46.tinypic.com/117tmid.png

URL of affected sites

http://

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

how can I erase previous addresses from being displayed when I am inserting a new address

when I put in an address previously related addresses are displayed. I don't want them there. How can I get rid of them and prevent any new ones from being saved

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Morbus 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How to set homepage for new tabs

I know how to set the homepage for the Initial Screen when the Firefox starts but whenever I open a new tab it opens as a blank page. I want to set Homepage for all the n… (மேலும் படிக்க)

I know how to set the homepage for the Initial Screen when the Firefox starts but whenever I open a new tab it opens as a blank page. I want to set Homepage for all the new tabs that open (just like we have in Internet Explorer).

This happened

Every time Firefox opened

== I installed the latest update.

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Morbus 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

firefox makes a lot of new windows when i try to press on an email link

I press on a link with email address then my firefox 3.6.4 on imac starts to make a lot of new empty windows so they cover my whole screen, hundreds of them. This happen… (மேலும் படிக்க)

I press on a link with email address then my firefox 3.6.4 on imac starts to make a lot of new empty windows so they cover my whole screen, hundreds of them.

This happened

Every time Firefox opened

== yesterday

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I lost my bookmarks , i just upgrade my mozilla to 3.6

when I upgrade from 3 to 3.6, i lost my bookmarks!!!!! I have just another question: ?- why I can't write Farsi in some sites in Mozilla Firefox 6.? because of that, I ha… (மேலும் படிக்க)

when I upgrade from 3 to 3.6, i lost my bookmarks!!!!!

I have just another question: ?- why I can't write Farsi in some sites in Mozilla Firefox 6.? because of that, I have to use Mozilla 3.6!!

Asked by mostafa8026 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Hasan 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Windows says FireFox needs to be updated but cant be because two instances of it are running, that's not true. Happens every time I open FireFox

Windows says FireFox needs to be updated but cant be because two instances of it are running, that's not true. Happens every time I open FireFox This happened Every time… (மேலும் படிக்க)

Windows says FireFox needs to be updated but cant be because two instances of it are running, that's not true. Happens every time I open FireFox

This happened

Every time Firefox opened

== June 28 2010

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by TXGuy 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Horisontal meny fungerar inte, inga dropdown rubriker. Detta fungerar utmärkt i IE8. Problem med css- eller js-filerna for menyformen. Se http://www.sodermanlandsspelmansforbund.nu

Horisontal meny fungerar inte, inga dropdown rubriker. Detta fungerar utmärkt i IE8. Problem med css- eller js-filerna for menyformen. Se http://www.sodermanlandsspelmans… (மேலும் படிக்க)

Horisontal meny fungerar inte, inga dropdown rubriker. Detta fungerar utmärkt i IE8. Problem med css- eller js-filerna for menyformen. Se http://www.sodermanlandsspelmansforbund.nu

== I switched from IE8 to Firefox (IE works OK)

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

The installation program of 3.6.4 version asks me closing Firefox to continue the installation. But after the closing of Firefox, it asks the same. How shall I do ?

I tried to install the 3.6.6 update, but it asked me closing Firefox. I did that, but it continues showing the same message "Fermez Firefox pour continuer (close Firefox … (மேலும் படிக்க)

I tried to install the 3.6.6 update, but it asked me closing Firefox. I did that, but it continues showing the same message "Fermez Firefox pour continuer (close Firefox to continue)".

This happened

Every time Firefox opened

== I tried to update Firefox

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

is it worth downgrading FF to 3.0 to allow my paypal plugin to work? or just use IE?

My paypal plugin doesnt work on any version of FF newer than 3.0, is it worth downgrading to 3.0? or is the security risk to great? should i just use IE when i need the p… (மேலும் படிக்க)

My paypal plugin doesnt work on any version of FF newer than 3.0, is it worth downgrading to 3.0? or is the security risk to great? should i just use IE when i need the plugin?

This happened

Every time Firefox opened

== v3.1+

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by JYOuyang 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

plug ins needed ?

Messages constantly that plugins are needed. Cannot use hotel booking site:Onix Rambla that had previously been accessible . WHY do I need new plugin for this now?? This… (மேலும் படிக்க)

Messages constantly that plugins are needed. Cannot use hotel booking site:Onix Rambla that had previously been accessible . WHY do I need new plugin for this now??

This happened

Every time Firefox opened

== After newest upgrade and after upgrading flash with Macafee etc.

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How can I export my Active logins and my extensions list to my new laptop (( I'm using Firefox 3.6.4 and Win. 7 on both ))

I just want to export my big "login" list as because of depending on firefox to remember it and automaticly retype it I 've forgetten many of them! so if I can move this … (மேலும் படிக்க)

I just want to export my big "login" list as because of depending on firefox to remember it and automaticly retype it I 've forgetten many of them! so if I can move this list to my laptop it would be easier and greater than login to every site and fourm I've joined and re-join again and lose my member or I've to ask a new password from each site then go to my email and login then change the password to the old one, it would be very nasty to do this to all of my logins!.

and also can I move my installed extensions with there currently option to firefox in my laptop having the same version of firefox "3.6.4" or I've to install them again in the laptop?.

Note: both my computer and the new laptop running on Windows 7 professional OEM and having the same firefox version

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Why did my Firefox window minimise to half size, with the bottom half of the screen showing the window underneath the Firefox one?

Today the bottom half of my Firefox browser window just drew up to the halfway point on my screen, and will not maximise again. I tried taking Windows back to a point 2 … (மேலும் படிக்க)

Today the bottom half of my Firefox browser window just drew up to the halfway point on my screen, and will not maximise again. I tried taking Windows back to a point 2 days ago, but the problem remains.

Asked by faultyunit 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by faultyunit 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Address bar for new tabs loses focus after typing first character

Any new tab I open switches focus to the address bar (which I want to happen), but as soon as a start typing, I can get at most 3 or 4 characters before it loses focus, a… (மேலும் படிக்க)

Any new tab I open switches focus to the address bar (which I want to happen), but as soon as a start typing, I can get at most 3 or 4 characters before it loses focus, and no other keystrokes are entered.

I have a load of keyword searches set up, rather than using the separate search bar, so I can for example, quickly hit Cmd+T to bring up a new tab then type 'gi [search term]' to search Google Images directly.

The problem now is that I can get the first letter, perhaps the first few, but cant type anything else because the address bar loses focus.

This happened

Every time Firefox opened

== Unknown, downloaded 3.6.4 to test, has done it on the first use since installing.

Asked by AnonymousUser 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு