• தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox crashes, unable to open firefox

I can't re-install Firefox after multiple tries! I've used Firefox for many years. I updated my iMac to the newest OS (version 10.13.6) November 8. Soon after that updat… (மேலும் படிக்க)

I can't re-install Firefox after multiple tries! I've used Firefox for many years. I updated my iMac to the newest OS (version 10.13.6) November 8. Soon after that update, when I opened Firefox a box popped up saying something like "firefox is slow to open, please refresh (or update?) to fix this problem". When I did that, Firefox crashed and Mozilla Crash Reporter opened. I clicked quit Firefox several times, the I clicked the box to tell Mozilla, I did this alot, no luck. Firefox won't open. So I uninstalled it according to your instructions on support. I tried to reinstall, still only getting the Crash Reporter. Have tried all the trouble shooting suggestions, but no luck. Can never get the app to open. I can get the "safe mode" box, but it won't open with the safe mode button or the refresh. Have run disc repair on my mac. Have fun the Malware app you suggested. Still no luck. I can't find a Firefox folder in my library. In application support did find something called "CrashReporter" nothing in there for Firefox. There is a folder in there called Mozilla, but it has folders in it titled "extensions". Not sure what to do or make of that. I tried to attach a screen shot of the details from one of my crash reports. No luck. I'll copy to the end of this note. Sorry it's so long. Would really like to work with Firefox again. Thanks for any help you can offer. I can't re-install Firefox after multiple tries! I've used Firefox for many years. I updated my iMac to the newest OS (version 10.13.6) November 8. Soon after that update, when I opened Firefox a box popped up saying something like "firefox is slow to open, please refresh (or update?) to fix this problem". When I did that, Firefox crashed and Mozilla Crash Reporter opened. I clicked quit Firefox several times, the I clicked the box to tell Mozilla, I did this alot, no luck. Firefox won't open. So I uninstalled it according to your instructions on support. I tried to reinstall, still only getting the Crash Reporter. Have tried all the trouble shooting suggestions, but no luck. Can never get the app to open. I can get the "safe mode" box, but it won't open with the safe mode button or the refresh. Have run disc repair on my mac. Have fun the Malware app you suggested. Still no luck. I can't find a Firefox folder in my library. In application support did find something called "CrashReporter" nothing in there for Firefox. There is a folder in there called Mozilla, but it has folders in it titled "extensions". Not sure what to do or make of that. I tired to attach a screen shot of the details from one of my crash reports. Wouldn't work. Will try and put it after this note. Sorry it's so long. Would really like to work with Firefox again. Thanks for any help you can offer.

AdapterDeviceID: 0x9488 AdapterVendorID: 0x1002 BuildID: 20181030165643 ContentSandboxCapable: 1 ContentSandboxLevel: 3 CrashTime: 1542140229 DOMIPCEnabled: 1 EventLoopNestingLevel: 1 FramePoisonBase: 9223372036600930304 FramePoisonSize: 4096 InstallTime: 1541125494 Notes: FP(D00-L1000-W00000000-T000) WR? WR- OMTP? OMTP+1 ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: release SafeMode: 0 SecondsSinceLastCrash: 3 StartupCrash: 0 StartupTime: 1542140228 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}","applicationName":"Firefox","architecture":"x86-64","buildId":"20181030165643","version":"63.0.1","vendor":"Mozilla","displayVersion":"63.0.1","platformVersion":"63.0.1","xpcomAbi":"x86_64-gcc3","updaterAvailable":true},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":4096,"virtualMaxMB":null,"cpu":{"count":2,"cores":2,"vendor":"GenuineIntel","family":6,"model":23,"stepping":10,"l2cacheKB":3072,"l3cacheKB":null,"speedMHz":3060,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3","hasSSE4_1"]},"os":{"name":"Darwin","version":"17.7.0","locale":"en-US"},"hdd":{"profile":{"model":null,"revision":null},"binary":{"model":null,"revision":null},"system":{"model":null,"revision":null}},"gfx":{"D2DEnabled":null,"DWriteEnabled":null,"ContentBackend":"Skia","adapters":[{"description":null,"vendorID":"0x1002","deviceID":"0x9488","subsysID":null,"RAM":null,"driver":null,"driverVersion":null,"driverDate":null,"GPUActive":true}],"monitors":[{"screenWidth":2560,"screenHeight":1440,"scale":1}],"features":{"compositor":"none","gpuProcess":{"status":"unused"},"wrQualified":{"status":"blocked"},"webrender":{"status":"opt-in"}}},"appleModelId":"iMac10,1"},"settings":{"blocklistEnabled":true,"e10sEnabled":true,"e10sMultiProcesses":4,"telemetryEnabled":false,"locale":"en-US","update":{"channel":"release","enabled":true,"autoDownload":true},"userPrefs":{"browser.search.widget.inNavBar":false},"sandbox":{"effectiveContentProcessLevel":3},"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"isDefaultBrowser":null},"profile":{}} ThreadIdNameMapping: 7:"Gecko_IOThread",8:"Timer",9:"Socket Thread",10:"JS Watchdog",11:"JS Helper",12:"JS Helper",15:"Cache2 I/O",16:"Cookie",18:"GMPThread",19:"Compositor",20:"VRListener",21:"ImgDecoder #1",22:"ImageIO",23:"IPDL Background",26:"DOM Worker",35:"StreamTrans #11",29:"ImageBridgeChild", Throttleable: 1 UptimeTS: 1.51992164 Vendor: Mozilla Version: 63.0.1 useragent_locale: en-US

This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.

Asked by bizzydog 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by user1929 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Problem in downloading Firefox

When I try to download firefox, I am told that my system does not have the correct requirements, although I am using macOS Mojave. If I download firefox for mac, I receiv… (மேலும் படிக்க)

When I try to download firefox, I am told that my system does not have the correct requirements, although I am using macOS Mojave. If I download firefox for mac, I receive the following error

Asked by nicolam 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox 63.0.1 crashes during every start / macOS Mojave

Two days ago Frirefox crashes and won't start again. First I delete the Firefox.app and reinstall, same Problem. Then I uninstall Firefox.app (plus ~Library/Application S… (மேலும் படிக்க)

Two days ago Frirefox crashes and won't start again. First I delete the Firefox.app and reinstall, same Problem. Then I uninstall Firefox.app (plus ~Library/Application Support/Firefox and ~/Library/Preferences/org.mozilla.firefox.plist), restart the MacBook Pro and install Firefox again. And Firefox chrashes during every start. Has anybody an idea? Thanks Haio

Here is the crash-report: AdapterDeviceID: 0x0d26 AdapterVendorID: 0x8086 BuildID: 20181030165643 ContentSandboxCapable: 1 ContentSandboxLevel: 3 CrashTime: 1541427259 DOMIPCEnabled: 1 Email: EventLoopNestingLevel: 1 FramePoisonBase: 9223372036600930304 FramePoisonSize: 4096 InstallTime: 1541418297 Notes: FP(D00-L1000-W00000000-T000) WR? WR- OMTP? OMTP+4 ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: release SafeMode: 0 SecondsSinceLastCrash: 571 StartupCrash: 0 StartupTime: 1541427258 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}","applicationName":"Firefox","architecture":"x86-64","buildId":"20181030165643","version":"63.0.1","vendor":"Mozilla","displayVersion":"63.0.1","platformVersion":"63.0.1","xpcomAbi":"x86_64-gcc3","updaterAvailable":true},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":16384,"virtualMaxMB":null,"cpu":{"count":8,"cores":4,"vendor":"GenuineIntel","family":6,"model":70,"stepping":1,"l2cacheKB":256,"l3cacheKB":6144,"speedMHz":2200,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3","hasSSE4_1","hasSSE4_2","hasAVX","hasAVX2","hasAES"]},"os":{"name":"Darwin","version":"18.2.0","locale":"de-DE"},"hdd":{"profile":{"model":null,"revision":null},"binary":{"model":null,"revision":null},"system":{"model":null,"revision":null}},"gfx":{"D2DEnabled":null,"DWriteEnabled":null,"ContentBackend":"Skia","adapters":[{"description":null,"vendorID":"0x8086","deviceID":"0x0d26","subsysID":null,"RAM":null,"driver":null,"driverVersion":null,"driverDate":null,"GPUActive":true}],"monitors":[{"screenWidth":1440,"screenHeight":900,"scale":2},{"screenWidth":1680,"screenHeight":1050,"scale":1},{"screenWidth":1680,"screenHeight":1050,"scale":1}],"features":{"compositor":"none","gpuProcess":{"status":"unused"},"wrQualified":{"status":"blocked"},"webrender":{"status":"opt-in"}}},"appleModelId":"MacBookPro11,4"},"settings":{"blocklistEnabled":true,"e10sEnabled":true,"e10sMultiProcesses":4,"telemetryEnabled":false,"locale":"de","update":{"channel":"release","enabled":true,"autoDownload":true},"userPrefs":{"browser.search.widget.inNavBar":false},"sandbox":{"effectiveContentProcessLevel":3},"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"isDefaultBrowser":null},"profile":{}} ThreadIdNameMapping: 5:"Gecko_IOThread",6:"Timer",7:"Socket Thread",8:"JS Watchdog",12:"JS Helper",10:"JS Helper",11:"JS Helper",9:"JS Helper",13:"JS Helper",14:"JS Helper",15:"JS Helper",16:"JS Helper",19:"Cache2 I/O",20:"Cookie",21:"GMPThread",23:"Compositor",24:"VRListener",25:"ImgDecoder #1",26:"ImageIO",27:"IPDL Background",34:"DOM Worker",36:"StyleThread#0",40:"StyleThread#4",39:"StyleThread#3",38:"StyleThread#2",41:"StyleThread#5",37:"StyleThread#1",43:"StreamTrans #13",43:"ImageBridgeChild", Throttleable: 1 UptimeTS: 1.0504584 Vendor: Mozilla Version: 63.0.1 useragent_locale: de

Asked by haio11 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox crashes

After I updated an add-on (Flash) that was suggested by Firefox, I have not been able to start Firefox. It crashes on startup every time. I have gone through each of th… (மேலும் படிக்க)

After I updated an add-on (Flash) that was suggested by Firefox, I have not been able to start Firefox. It crashes on startup every time. I have gone through each of the suggestions on how to fix it but none have worked. I have even tried to open Firefox in safe mode but it still crashes on launch. I have also tried to go through the refresh process and it still crashes. Finally, I have even deleted the application and re-downloaded it. It seems to install fine, but still crashes when launched.

Crash ID: bp-68517d71-1ca6-4a37-a27d-701f10181028

I would appreciate any other suggestions. Thanks.

Asked by FormerBluffer 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox crashes

I used to run Firefox without problem but lately had been using Safari. Wanted to get back to Firefox last week and downloaded the newest version. Since then I can't star… (மேலும் படிக்க)

I used to run Firefox without problem but lately had been using Safari. Wanted to get back to Firefox last week and downloaded the newest version. Since then I can't start Firefox; it crashes on start-up every time. I'm on a Mac, OS 10.12.6 (Sierra). I'm not especially techy but I have tried safe-start and a clean start with no success. Did submit crash reports, the last one about 10 minutes ago (Crash ID: bp-18a0ccaa-1f9e-4478-ada4-3ea8d0181109). If someone could help, that would be great. I am really fed up with Safari :(. Thanks in advance.

Asked by SabineC 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by SabineC 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox crashes because of the fbplugin plugin

I downloaded the newest version of Firefox and it simply crashes before it opens. This is the Crash ID: Crash ID: bp-19c953f3-7fb3-4ba3-9136-06c9d0181024 I don't know w… (மேலும் படிக்க)

I downloaded the newest version of Firefox and it simply crashes before it opens.

This is the Crash ID:

Crash ID: bp-19c953f3-7fb3-4ba3-9136-06c9d0181024

I don't know what to do.

Asked by ShahidIbrahim 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox crashes

Can't open firefox since updating it. AdapterDeviceID: 0x0a2e AdapterVendorID: 0x8086 Add-ons: e10srollout%40mozilla.org:3.05,firefox%40getpocket.com:1.0.5,aushelper%40mo… (மேலும் படிக்க)

Can't open firefox since updating it.

AdapterDeviceID: 0x0a2e AdapterVendorID: 0x8086 Add-ons: e10srollout%40mozilla.org:3.05,firefox%40getpocket.com:1.0.5,aushelper%40mozilla.org:2.0,formautofill%40mozilla.org:1.0,screenshots%40mozilla.org:33.0.0,activity-stream%40mozilla.org:2017.11.07.1100-7f4e3634,shield-recipe-client%40mozilla.org:76.1,webcompat%40mozilla.org:2.0.1,onboarding%40mozilla.org:1.0,followonsearch%40mozilla.com:0.9.6 BuildID: 20181018182531 CrashTime: 1540835124 DOMIPCEnabled: 1 EMCheckCompatibility: true Email: EventLoopNestingLevel: 1 FramePoisonBase: 9223372036600930304 FramePoisonSize: 4096 InstallTime: 1540404811 Notes: FP(D00-L1000-W00000000-T000) WR? WR- OMTP? OMTP+3 ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: release SafeMode: 0 SecondsSinceLastCrash: 396 StartupCrash: 1 StartupTime: 1540835123 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}","applicationName":"Firefox","architecture":"x86-64","buildId":"20181018182531","version":"63.0","vendor":"Mozilla","displayVersion":"63.0","platformVersion":"63.0","xpcomAbi":"x86_64-gcc3","updaterAvailable":true},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":16384,"virtualMaxMB":null,"cpu":{"count":4,"cores":2,"vendor":"GenuineIntel","family":6,"model":69,"stepping":1,"l2cacheKB":256,"l3cacheKB":3072,"speedMHz":2800,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3","hasSSE4_1","hasSSE4_2","hasAVX","hasAVX2","hasAES"]},"os":{"name":"Darwin","version":"18.0.0","locale":"en-US"},"hdd":{"profile":{"model":null,"revision":null},"binary":{"model":null,"revision":null},"system":{"model":null,"revision":null}},"gfx":{"D2DEnabled":null,"DWriteEnabled":null,"ContentBackend":"Skia","adapters":[{"description":null,"vendorID":"0x8086","deviceID":"0x0a2e","subsysID":null,"RAM":null,"driver":null,"driverVersion":null,"driverDate":null,"GPUActive":true}],"monitors":[{"screenWidth":1280,"screenHeight":800,"scale":2}],"features":{"compositor":"none","gpuProcess":{"status":"unused"},"wrQualified":{"status":"blocked"},"webrender":{"status":"opt-in"}}},"appleModelId":"MacBookPro11,1"},"settings":{"blocklistEnabled":true,"e10sEnabled":true,"e10sMultiProcesses":4,"telemetryEnabled":false,"locale":"en-US","update":{"channel":"release","enabled":true,"autoDownload":true},"userPrefs":{"browser.cache.disk.capacity":358400,"browser.shell.checkDefaultBrowser":false,"browser.search.region":"US","browser.search.widget.inNavBar":true},"sandbox":{"effectiveContentProcessLevel":3},"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"isDefaultBrowser":null},"profile":{}} ThreadIdNameMapping: 5:"Gecko_IOThread",6:"Timer",7:"Socket Thread",8:"JS Watchdog",9:"JS Helper",10:"JS Helper",11:"JS Helper",12:"JS Helper",16:"Cache2 I/O",17:"Cookie",18:"DOM Worker",18:"IPDL Background",33:"StreamTrans #18",20:"GMPThread",21:"Compositor",22:"VRListener",23:"ImgDecoder #1",24:"ImageIO", Throttleable: 1 UptimeTS: 1.01271525 Vendor: Mozilla Version: 63.0 useragent_locale: en-US

This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.

Asked by diannehatescomputers 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox crashes won't start

Crash ID: bp-8c04807f-8045-40ab-9fda-0dd070181027

Asked by gmandas 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox crashes

Crash ID: bp-976bf333-b5fc-4fc5-a639-6a1bb0181111

Please help with downloading firefox.

Asked by vignan 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by user1929 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு