• தீர்வுற்றது
 • Archived

Does not load facebook web page

I will add a screen shot of the pages. When I go to Facebook log in page I get a full page of junk. sAMPLE IS THIS...‡~?䯟«þ÷çËz{Aê ?q3?ŒhÆaÀnÒ(`?„±œï^å{¡„Æ??à'ϽۙkQ… (மேலும் படிக்க)

I will add a screen shot of the pages. When I go to Facebook log in page I get a full page of junk. sAMPLE IS THIS...‡~?䯟«þ÷çËz{Aê ?q3?ŒhÆaÀnÒ(`?„±œï^å{¡„Æ??à'ϽۙkQƒÃÆZ˜EÅ– C¨TÃ’~?ãL'¼ ?7t???Hûø5jxÊš€ýÖs©?eìö?Ý‹¾üÌýg}‡· õ;6!‰-¦ö9ïìKL??Úð&öÓÁ-‰œ¢A½"?Ìâ•zõ<?Tpý‚A]ÏèÒ4ÎèÒx›ä‚àÉ.e8‚büäÔk÷lñüoßOÿ½Ð&ÕàX–nUßO›^ö?íf™Å@,?¢q©/Xˆ‚?‚[ç±o??Ú?çÎ?;Ñ®Ü{öFD??nNä€?Çöj$Ôöþ?hø¾ÿ?ÿ?y_ø‹Ü¿"†·PòiG? 0axûú‰?b1’Ǐ†ÐÀ¾?ßP4,”ôîèXEºÙâËý?F<*³q’_è?À‘@?%I¨?%?b?“M/ !L"G??ȥ줣ù·­_?' qÄýÃR{ýA{«lâ?Ñ¿q?2èz¨éë¢?åºqNG€uÜ°š4?ëV5Ú Ãóù??Lœ2ÓÄÅ)MüÅÔ A?I`?‰­TX©?oZ?ª?ú?ŠÚëVÍ›–D)Ô4V;*‰gøDÀŒýƾ?»ÆmHÖ¼éR=õúÛ?“„¿?¶j­{ Cµ"”K%©Æ? ínw±o"ËÞ´X-6WU•™o× |˵ËÃpB?$±«?h=<>[?l¹?ÈÐQºª*?ÐÜÀ@p®¥š„a@âq"+duiEgl$à??6\?vŽM1‘ËwÐÞàösÛËíGÄåû?í:Žç]š?¼¾?õ7T?œ¥CTÂõÜM\ï3C?»BP¿Š±lÅ,$rQ<žþ+$Ö 1??|yƒ'ÞŠ‚?Ñy??ù?.ÑMMQ-ÇR?§?XUôM~•rþš'w˜”v¢y<?÷“¹ÿ#BM£Ò4‡@ :#¬±5S¯˜Þ”¥]•†^?ä"E?i÷??1m´ŽÊå°µ†AVFŒE²VŒ°ÜC¡„?¬Ú6àÛïÄ??6 |¸?_€QWÇ ’çù–jä??Þ_MUóy¬ç ?¾?0˜pJ?ÕmÍ„ØjgÅ?–åb?*1À"UWæ_sä8q†íà¨hÄƝ”;Þ7@.’#%wã?¶bÿžG?0ö²Ê'5ˆU3?Ñ[ ÑÊŽ”¦ÑT?©[?R1/`–Zꥳ?¤; ?v¾?‚?´FsìªY?0½?....... I had thought Firefox messed up but I uninstalled it and reinstalled the latest version and it still does it. After typing in the web for facebook log in page i get the mess. I then refresh and it goes to the log in page. I sign in and I will be signed in when i return. I click on it and happens again with refresh and it is corrected. I then go to Castle Age thru facebook and same thing happens over and over. My Internet Explorer has no problem what so ever. I have been using Firefox with no issues until now. Thank you.

Asked by lacajungator 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Facebook appears as encrypted text

I use Facebook every day via this PC (Windows 10 & Firefox). . but as of yesterday the site started appearing as shown in the attached clip of a small section of the … (மேலும் படிக்க)

I use Facebook every day via this PC (Windows 10 & Firefox). . but as of yesterday the site started appearing as shown in the attached clip of a small section of the screen. I guess what's happening is the encrypted page is not being decrypted. .but why and how do I get it working again ? btw, I have no problem viewing the same web site (Facebook) on my Android device (Facebook app) and on my Windows 7 laptop, also via Firefox.

Firefox is v46.0.1

Oh. just in case the image doesn't upload, here's a small clip of the screen contents ! :-( : ‡þ?䯟«þ÷çËz{Aê@@Œ¸Î?3Æ?‡ÔM?’M?Çrþ/•ÿ?%?²??h?z Þe?êZ“?ëš?'Õ†xÆ R©†%¾ÅºJOx•?hÑEG’ßÇ/®a&e´??Ø?V!®±0??7¾ó3ëŸý?ö‚ׯچ41™Æí¼³;1q~àp/?²‘—ÆvQ£^?EzÑ ^”¿??œ QÆ?ÝÚÚ?ÝZ?>J[?¶±Ð~žÔëíÆâõßaý{£uª¥±lÜ„aµ«ì)ÚõÓ‹Ø6Dä¼/؈‚?‚Uѱ/??ºg«¿œ¹Ñ"˜U*áX??<;¶A„zw;Ò‰5?€†ïÿïàÔØU±J|5f8?¥_Vl£??†³Œ/œ?“?*Ïhñ-?艇´e¢tà£Ï?ÒÏ

Asked by Sn0flake 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Displays weird text

Whenever I try to access Facebook via Firefox on my laptop, the screen fills with jumbled, nonsensical text. I've provided an image of a portion of it. The problem is it … (மேலும் படிக்க)

Whenever I try to access Facebook via Firefox on my laptop, the screen fills with jumbled, nonsensical text. I've provided an image of a portion of it. The problem is it only happens on my laptop's Firefox. Facebook works perfectly fine on my laptop's internet explorer and on my family computer's Firefox, yet does this on my laptop.

Sometimes, if I stay off of it for about 24+ hours, I can access it for about two minutes, before it immediately fails and jumps back to that wall of gibberish.

Also, it's ONLY Facebook. Every other website works perfectly fine.

I apologize if this question has been asked before, I don't know what a problem like this is called.

Thank you in advance!

Asked by NuclearCommando 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox Shows odd script when accessing Facebook

My mothers ASUS laptop with Windows 10 recently started to show a script like page when access facebook on firefox. This always happens the first time the page is accesse… (மேலும் படிக்க)

My mothers ASUS laptop with Windows 10 recently started to show a script like page when access facebook on firefox. This always happens the first time the page is accessed after firefox is launched and again sometimes randomly. This does not appear to affect any other browser. So far I have tried to remove firefox and reinstall. Delete all cookies and saved information. Ran a virus scan with Kaspersky Ran a Malware Scan with Malwarebytes. Neither scan came up with any virus/malware.

Any suggestions.

Asked by Slate 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Facebook, and all facebook apps, only open as a page of characters or code in Firefox. How can I fix this?

Please see the attached image. This only started today. I can open Facebook fine in Internet Explorer, but when I navigate to the page in Firefox, I only see the page of … (மேலும் படிக்க)

Please see the attached image. This only started today. I can open Facebook fine in Internet Explorer, but when I navigate to the page in Firefox, I only see the page of code. I see the same or a similar page when I try to open the Facebook Scrabble page on my laptop, or Instagram.

I tried the following, and nothing has fixed the problem yet: - cleared the browser history, cache and cookies - refreshed Firefox - did a full virus scan with AdAware and found nothing - restarted my computer

How can I fix this problem?

Asked by rinamanta 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Facebook running as a script (i think)

Not sure what is going on but when i went to Facebook a little while ago i see nothing but a script i think taking up the entire page. I have 46.0.1 installed and have tr… (மேலும் படிக்க)

Not sure what is going on but when i went to Facebook a little while ago i see nothing but a script i think taking up the entire page. I have 46.0.1 installed and have tried restarting my computer, refreshing firefox, starting in safe mode with add-ons disabled. Nothing. However i did see this after refreshing firefox- "Your connection is not secure

The owner of www.facebook.com has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website.

This site uses HTTP Strict Transport Security (HSTS) to specify that Firefox only connect to it securely. As a result, it is not possible to add an exception for this certificate."

Only Facebook is doing this and none of the other sites are affected.

Thank you.

Asked by Ladihawk 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Facebook is displaying gibberish, all other sites work, it works on other browsers, seems new to v.46

Facebook is displaying gibberish, see screen shot. All other web pages work. It worked normally a couple of times today, but then went back to gibberish when I reload or… (மேலும் படிக்க)

Facebook is displaying gibberish, see screen shot. All other web pages work. It worked normally a couple of times today, but then went back to gibberish when I reload or revisit the page. I have cleared the cashe, removed facebook's cookie (this will bring me to the login page, but when I login it's just the gibberish). I tried refreshing firefox from the support page. This problem started 24 hours ago, and has never happened before with any site.

Asked by TahoeMike 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Something is Wrong! Facebook Display Alien Language

When i access Facebook, it's appear like this : ‡ÿ?䯟«þ÷çËz{Aê@?0â:g ?ÑIâ ÐM??l‚8–óÜÛø¿£Â-?à™t { º³Ö?¶??Á¸??E?F|ÕÄU¼lTêzKÆ?`¾üê5x');@BìÑ\)cb?é~rð3Ÿí;H%©ïށ,µ¹æ~ÞQ?1¡¼… (மேலும் படிக்க)

When i access Facebook, it's appear like this : ‡ÿ?䯟«þ÷çËz{Aê@?0â:g ?ÑIâ ÐM??l‚8–óÜÛø¿£Â-?à™t { º³Ö?¶??Á¸??E?F|ÕÄU¼lTêzKÆ?`¾üê5x');@BìÑ\)cb?é~rð3Ÿí;H%©ïށ,µ¹æ~ÞQ?1¡¼àp. óq%nÙ`??f³l1–ß?—¼°d0Ö?Ÿ:Æ?ŸÚO•,Žn•M?–¡??wæq9±|üw?æÿžX“iS,*Ý€Q˜w¼¨¿hW`–?ἁAŽñ€ Qà? ÓØ;‚?½wg¼ªng­Oqœä—w`!p??dHzÛÑ·ò?ց…ïïG sâŸÉ™^Î ‡lœ}9‰‹#B9äX_$£6'ynÐ?Ú$4ÓGYÛÆÙð‚ïZ:(Ög÷w8ñCYβìªâ8Å4k_“0?³âŠÛ?G„CYèãÈ?‹ëÁˆC?ÎLï‹b3qê5Î9„ N~=?—Ë?Ô4Ú™ÉùêF6‡.näÅ?Á“ÆPîô‘??½+‘ã?z(šè„QÔ‡ ½›¦17 †¼?”pT?ãÙ¨]:ì”?ÿ¿n›znFG ”||iHÆEStAH?Ãs?Eàd?2?I¦ðìYzƝà_þ?^ø]J™?öÝ?’.

and so on.

only facebook, other website i don't have any problem. and i can access facebook using Op*ra and Ch**me.

Reinstall Mozilla : Done! Not Fixed! Restart with add-ons Disable : Done! Not Fixed! Refresh Firefox : Done! Not Fixed! Open Firefox using Safe Mode : Done! Not Fixed!

any solution? Here the Screenshoot

Asked by NyetNjingSu 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

With Firefox, when I start Facebook, all of a sudden it comes up as a page full of gibberish, no graphics etc. What could have happened?

bold text

Asked by rlowe 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Kyle K. 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

My facebook homepage is changed to source code!

As I was setting my laptop on the end table, i had my tablet on the keyboard and it must have hit some function keys or something, now the entire page is characters. I ha… (மேலும் படிக்க)

As I was setting my laptop on the end table, i had my tablet on the keyboard and it must have hit some function keys or something, now the entire page is characters. I have tried running troubleshoot in safe mode, refreshed, view is set to Western... This only happens for my facebook page which is what it was on when it happened, all other pages are fine and I can open facebook in MS Edge without a problem. I even cleared my cache, uninstalled and reinstalled a fresh download of Firefox after restarting the computer. It still does the same thing! Help Please!

Asked by trail_ryda 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by FredMcD 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Why does facebook load as gibberish?

Facebook will load for the login screen but regardless of who logs in the new page loads as nothing but random text and gibberish. Copy and pasted sample: ‡??䯟«þ÷çËz{A… (மேலும் படிக்க)

Facebook will load for the login screen but regardless of who logs in the new page loads as nothing but random text and gibberish. Copy and pasted sample: ‡??䯟«þ÷çËz{Aê@Z1â:g̨“p?è& ±‰Žåıä_?¶ðßd?Ú?´·?U…%E?ü¾@v>Ã?ÿc8ñ?ØÔÂE-?½=¬âŠ³›Ý|Øx. The whole page is filled with endless gibberish as listed above. However using the default windows 10 internet explorer facebook will load just fine without any problems.

I have tried the following: -clearing cookies and cashe (and all history for Everything setting) -using the troubleshooting to refresh firefox -uninstalling and reinstalling firefox -attempted to run in safe mode -running with our internet security disabled (kaspersky)

None of those have made any difference. What is truely puzzling is the same event occurred a day before and a clear cookies and cashe followed by a system restart fixed it over night but it returned the next day.

Asked by SergeSelkie 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by FredMcD 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I am unable to open Facebook, I just get a full screen of weird script. I have reinstalled but no luck. I can send a screen shot if there is a facility to do so

This occurs in Firefox and Chrome. I can open in IE no problem.

Asked by BronC 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Facebook only shows garbage characters

Since yesterday I get a screen full of garbage characters, when I open FB on Firefox. After refresh it loads normal and it works fine in chrome. Malwarebytes reports a cl… (மேலும் படிக்க)

Since yesterday I get a screen full of garbage characters, when I open FB on Firefox. After refresh it loads normal and it works fine in chrome. Malwarebytes reports a clean system. Any suggestions?

Asked by lanier67 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Facebook log in is gibberish on Firefox but not on IE

Getting a whole page of stuff like this: ?lQ”ÕÞ?bDrÒÚC@#eáüý#tøœ÷¼Úüÿÿþ4•®î?αÁ?cv`

Asked by ksss 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by the-edmeister 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Facebook will not load issues

On the two PC's that I have upgrade to Windows 10, both will not load Facebook . Both Firefox installations are fresh today on both, yet one was working fine until today.… (மேலும் படிக்க)

On the two PC's that I have upgrade to Windows 10, both will not load Facebook . Both Firefox installations are fresh today on both, yet one was working fine until today. I have included a screenshot of what I see instead of Facebook.

Asked by MrFraggle 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Facebook won't open. It works in other browsers but with Firefox all I get is a page with numbers, letters, etc...I've refreshed firefox & used other solutions

All other pages work fine but Facebook. When I open it all I get is a white page with numbers, letters and a bunch of symbols. Facebook does open with other browsers th… (மேலும் படிக்க)

All other pages work fine but Facebook. When I open it all I get is a white page with numbers, letters and a bunch of symbols. Facebook does open with other browsers though. I've tried every solution with Firefox's troubleshooting guide and none of them have worked. I've included a picture of my screen.

Asked by HJ1979 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Facebook displays gibbrish

I recently upgraded from Windows 7 to 10, and everything works great but facebook on firefox. Whenever I open it up, I get a white background with gibbrish on it. I've at… (மேலும் படிக்க)

I recently upgraded from Windows 7 to 10, and everything works great but facebook on firefox. Whenever I open it up, I get a white background with gibbrish on it. I've attached a photo. I already tried starting firefox in safe mode, reinstalling firefox and removing history + cookies. I'm using the same profile on my laptop and it works fine there. Can anyone help me?

Asked by Barawer 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

infirefox start facebook applicaties de 1e keer met vreemde tekens op

Sinds kort starten app of links in Facebook met vreemde tekens op. Als ik dan back doe en weer opstart werk het goed. In chrome is er geen probleem. zie printscreen … (மேலும் படிக்க)

Sinds kort starten app of links in Facebook met vreemde tekens op. Als ik dan back doe en weer opstart werk het goed. In chrome is er geen probleem. zie printscreen

Asked by rheingold1 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு