• தீர்வுற்றது

cannot enable payment methid auto-fill in Firefox

hello, I've been trying to follow Firefox's official guide in the docs and ready 3rd party articles in order to enable payment method auto-fill in Firefox. however, this … (மேலும் படிக்க)

hello, I've been trying to follow Firefox's official guide in the docs and ready 3rd party articles in order to enable payment method auto-fill in Firefox. however, this section seems to be missing from my settings page.

under Privacy and Security, I cannot find anything to do with saved payment methods or the checkbox to enable payment method auto-fill.

how can I resolve it?

Asked by YOTAM GUTTMAN 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

change emailaddress in my account

I tried to change my email address in my account because of changing provider. It looks impossible. Could you tell me how to do that?

Asked by brtdkstr 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by zeroknight 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Security Concerns: Saved forms (across VMs) and password (after clearing all history).

v155.9.1esr Debian 12 I'm testing different Debian 12 on multiple VMs, it came to my surprise to see that my VPN hash I used on a website the day before was saved by Fir… (மேலும் படிக்க)

v155.9.1esr Debian 12

I'm testing different Debian 12 on multiple VMs, it came to my surprise to see that my VPN hash I used on a website the day before was saved by Firefox on the new VM.

The Sync was on but then which one saved my form (hash)?

 1. Numbered list item Logins & Passwords ? note: The hash was not a login but a form. If Firefox saves all the form, you should explicitly rename Logins by any forms/inputs.
 2. Numbered list item History? note: I hope this is only URLs.

If Firefox is savings "forms" (input fields) not just "logins" then it should be explicitly written. Is it an expected behavior?

Asked by debvmtesting 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Wyłączenie blokady reklam

Dzień dobry, W mojej przeglądarce chciałabym skorzystać z czatu GPT, ale pojawia się komunikat, że żeby skorzystać muszę wyłączyć blokadę reklam. Szukałam takiego czegoś … (மேலும் படிக்க)

Dzień dobry, W mojej przeglądarce chciałabym skorzystać z czatu GPT, ale pojawia się komunikat, że żeby skorzystać muszę wyłączyć blokadę reklam. Szukałam takiego czegoś w ustawieniach i firefox support, ale nie znalazłam nic co by pomogło w wyłączeniu blokady reklam. Czy mógłby mi ktoś pomóc i pokierować jak mogłabym wyłączyć blokadę reklam? Jeśli tak, byłabym wdzięczna.

Proszę o szybką odpowiedź

Pozdrawiam Lena Cieślak

Asked by Lena Cieślak 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Disable "Block dangerous downloads" has no effect

Hi, Before Firefox's Version 125.0.1 (64-bit) latest update I could download any file from my safe office environment, behind firewalls, VPN, ... Now despite of uncheckin… (மேலும் படிக்க)

Hi, Before Firefox's Version 125.0.1 (64-bit) latest update I could download any file from my safe office environment, behind firewalls, VPN, ... Now despite of unchecking the "Block dangerous downloads" I'm still unable to download files. I have Windows 10 on my laptop.

Here are the steps: Click on a file, Save "File not downloaded. Potential security risk." Click on the message - Allow download The result is a file with content "HTTP Status 405 – Method Not Allowed".

Please help me to work the downloading again. I am aware of the safety but I want to switch off this feature.

Thanks in advance for help, Tibor

Asked by Tibor Ágoston 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 4 வாரங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Save one autofill entry for usernames across all sites?

I have a unique annoyance wherein I use a considerably long email address for many sites. I've gotten tired of typing it out whenever it comes up and wish for it to be pr… (மேலும் படிக்க)

I have a unique annoyance wherein I use a considerably long email address for many sites. I've gotten tired of typing it out whenever it comes up and wish for it to be preserved as an autofill across all sites so I no longer have to, similar to how your phone may suggest your email address in autocomplete.

Unfortunately, as far as I can tell, you can only manually add autofills for specific sites and with password attached. So my question is, is there a way to make the address be a suggested autofill on username/email address boxes across all sites?

(not interested in having form history saved, just want this one specific form entry)

Asked by ballakoala 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

Firefox no longer warns about vulnerable passwords?

On the page listing passwords, it was possible to sort them by "Alerts". In settings, there is an option to enable checking the vulnerable passwords: https://support.moz… (மேலும் படிக்க)

On the page listing passwords, it was possible to sort them by "Alerts".

In settings, there is an option to enable checking the vulnerable passwords: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-password-manager-alerts-breached-websites

On my other laptop using Firefox v121, the alerts are properly displayed. But on my second laptop using Firefox v124, the alerts are gone. I can't sort password by "Alerts", the option isn't there. Both laptops share the same Firefox account and have password synchronized between each other.

Obviously, I ticked the "Show alerts about passwords for breached websites" box in the settings but it looks like it does not nothing. I also checked in "about:config" and everything seems good.

Is this feature gone?

Asked by ADGB 1 மாதத்திற்கு முன்பு

You've compromised the passwords yourself

Hi Every single one of my passwords is compromised according to you. Therefore I think the data breach is with Firefox . I have set up several unique passwords recently -… (மேலும் படிக்க)

Hi Every single one of my passwords is compromised according to you. Therefore I think the data breach is with Firefox . I have set up several unique passwords recently - how are they breached so soon? And why every single one. It is very suspicious. Regards Caroline

Asked by cazzyguy 4 வாரங்களுக்கு முன்பு

Last reply by jscher2000 - Support Volunteer 4 வாரங்களுக்கு முன்பு

DNS LÄCKOR FIREFOX

Jag använder ovpn satt 10 timmar igår med att lösa ett dns läckage men det fungerar inte ovpn säger att det är ni på firefox som kan lösa detta och inte de. Jag vill gärn… (மேலும் படிக்க)

Jag använder ovpn satt 10 timmar igår med att lösa ett dns läckage men det fungerar inte ovpn säger att det är ni på firefox som kan lösa detta och inte de. Jag vill gärna få hjälp via teamviewer. Mvh Carl Sverige

Asked by carl_thorvald 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Firefox messages breaking automation

How can the Firefox message popups be permantly turned off they are modal breaking my automation. Most recent: Welcome back Here's a quick reminder that you can keep y… (மேலும் படிக்க)

How can the Firefox message popups be permantly turned off they are modal breaking my automation.

Most recent:

Welcome back

Here's a quick reminder that you can keep you favorite indie browser just one click away.

Open my links with Firefox

Not now

Asked by JSAutomate Inc 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Autofill

I am using the credit card autofill function. I select a card and payment is taken from a different saved card. I have quit and restarted Firefox but still wrong card use… (மேலும் படிக்க)

I am using the credit card autofill function. I select a card and payment is taken from a different saved card. I have quit and restarted Firefox but still wrong card used???

Asked by nick.fulford9 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Last reply by nick.fulford9 1 மாதத்திற்கு முன்பு

downloading a file from an insecure source

We have an electronic document management system in our company. The system is an internal system without access to the LAN. Firefox detects files downloaded from it as p… (மேலும் படிக்க)

We have an electronic document management system in our company. The system is an internal system without access to the LAN. Firefox detects files downloaded from it as potentially dangerous after the last update. Is there a way to prevent files from this website from being detected as potentially dangerous?

Asked by Konrad Dymczuk 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Last reply by zeroknight 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Recent issue viewing my Shopify site

Hello. In the last few days when I visit my Shopify website, the pricing on my products is not visible. This is only for me, nobody else has this issue. I do not have thi… (மேலும் படிக்க)

Hello. In the last few days when I visit my Shopify website, the pricing on my products is not visible. This is only for me, nobody else has this issue. I do not have this issue on Safari, or on Firefox when I open a private browsing window. It is something to do with Firefox, but I don't want to have to open a private window every time I go to my store. Is there a solution? This has only been happening for the last few days. Thanks

Asked by leslie.day 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Last reply by zeroknight 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Where are these settings cached

Certain websites show user names that I have not saved and are wrong. I have disabled form and password settings. Where do these come from?

Asked by johannes 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 மாதத்திற்கு முன்பு

'trust this device' not working - why?

For several sites, when i check 'trust this device' it doesn't work. next time i signin it still requires 2fa from the site. i've checked and the certificates do exist … (மேலும் படிக்க)

For several sites, when i check 'trust this device' it doesn't work. next time i signin it still requires 2fa from the site. i've checked and the certificates do exist as i get a message saying already exists when i try to import. this is a very user hostile function. I do not have this issue with Chrome or Microsoft Edge!!!!! i hate to begin using one of these vs Mozilla Firefox to get around this but i may have to do so. my wife and i share access to critical sites so if i need to see her info or she needs to see mine, we both have to be available in order to access the site. Mozilla Firefox 'bug' is requiring us to do so and it doesn't satisfy our requirements. any ways to solve this issue is greatly appreciated. so far no 'searched' solutions work.

Asked by jdk 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

Last reply by zeroknight 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

I want to write an addon firewall but it fails

#!/bin/bash # Verzeichnis erstellen mkdir FoxyAddOnFirewall cd FoxyAddOnFirewall || exit # package.json erstellen cat <<EOF > package.json { "title": "Foxy A… (மேலும் படிக்க)

#!/bin/bash

# Verzeichnis erstellen
mkdir FoxyAddOnFirewall
cd FoxyAddOnFirewall || exit

# package.json erstellen
cat <<EOF > package.json
{
 "title": "Foxy AddOn Firewall",
 "name": "foxy-addon-firewall",
 "description": "A Firefox addon to control internet access for other addons",
 "author": "Your Name",
 "version": "1.0.0",
 "license": "MIT"
}
EOF

# background.js erstellen
cat <<EOF > background.js
var permissionManager = Components.classes["@mozilla.org/permissionmanager;1"]
            .getService(Components.interfaces.nsIPermissionManager);

// Addon-Liste abrufen
function getAllAddons() {
  var {AddonManager} = Components.utils.import("resource://gre/modules/AddonManager.jsm", {});
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    AddonManager.getAllAddons(function(addons) {
      resolve(addons);
    });
  });
}

// GUI aktualisieren
function updateUI() {
  getAllAddons().then(function(addons) {
    var addonList = document.getElementById("addon-list");
    addonList.innerHTML = ""; // Zurücksetzen der Liste

    addons.forEach(function(addon) {
      var listItem = document.createElement("li");
      listItem.textContent = addon.name;
      
      var blockButton = document.createElement("button");
      blockButton.textContent = "Block";
      blockButton.addEventListener("click", function() {
        blockInternetAccessForAddon(addon);
      });

      listItem.appendChild(blockButton);
      addonList.appendChild(listItem);
    });
  });
}

// Internetzugriff für ein bestimmtes Addon blockieren
function blockInternetAccessForAddon(addon) {
  var host = addon.getResourceURI("").host;
  permissionManager.remove(host, "allAccess");
  console.log("Internetzugriff für " + addon.name + " wurde blockiert.");
}

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
  updateUI(); // GUI beim Laden der Seite aktualisieren
});
EOF

# index.html erstellen
cat <<EOF > index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Foxy AddOn Firewall</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <h1>Foxy AddOn Firewall</h1>
 <p>Welcome to Foxy AddOn Firewall!</p>

 <h2>Installed Addons:</h2>
 <ul id="addon-list">
  <!-- Addon-Liste wird hier eingefügt -->
 </ul>

 <script src="background.js"></script>
</body>
</html>
EOF

# style.css erstellen
cat <<EOF > style.css
body {
 font-family: Arial, sans-serif;
 background-color: #f0f0f0;
 text-align: center;
}

h1 {
 color: #007bff;
}

h2 {
 margin-top: 20px;
}

ul {
 list-style-type: none;
 padding: 0;
}

li {
 margin-bottom: 10px;
}

button {
 background-color: #007bff;
 color: white;
 border: none;
 padding: 5px 10px;
 border-radius: 5px;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #0056b3;
}
EOF

# manifest.json erstellen
cat <<EOF > manifest.json
{
 "manifest_version": 2,
 "name": "Foxy AddOn Firewall",
 "version": "1.0",
 "description": "A Firefox addon to control internet access for other addons",
 "icons": {
  "48": "icon.png"
 },
 "permissions": [
  "management"
 ],
 "browser_action": {
  "default_popup": "index.html",
  "default_icon": "icon.png"
 }
}
EOF

# Icon herunterladen
wget -O icon.png "https://img.icons8.com/ios-filled/50/000000/firewall.png"

# Installationsanweisungen anzeigen
echo "FoxyAddOnFirewall wurde erfolgreich initialisiert!"
echo "Um das Addon in Firefox zu installieren:"
echo "1. Öffnen Sie Firefox und geben Sie 'about:debugging' in die Adressleiste ein."
echo "2. Klicken Sie auf 'Dieses Firefox installieren' unter 'Temporäre Add-ons laden'."
echo "3. Navigieren Sie zum Verzeichnis 'FoxyAddOnFirewall' und wählen Sie die 'manifest.json' Datei aus."
echo "4. Das Addon wird nun installiert und kann verwendet werden."

Asked by j.sobiech 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

Last reply by jscher2000 - Support Volunteer 3 வாரங்களுக்கு முன்பு