• தீர்வுற்றது
 • Archived

need to weed downloads

Awesome Partner takes thousands of bird pics. I store then on Google drive. How can I delete them from Downloads? Is there a bulk delete command? I'm using Firefox on… (மேலும் படிக்க)

Awesome Partner takes thousands of bird pics. I store then on Google drive. How can I delete them from Downloads? Is there a bulk delete command? I'm using Firefox on a Linux computer.

thx.

Asked by tripichick 11 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 11 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How can I fix firefox tabs crashing?

Ever since the end of February Firefox has had a habit of crashing on me at random, usually just a tab or so but there's been times where the whole browser just ups and c… (மேலும் படிக்க)

Ever since the end of February Firefox has had a habit of crashing on me at random, usually just a tab or so but there's been times where the whole browser just ups and crashes. I am using Firefox 73.0.1 (64-bit) on a Windows 7 Professional computer.

1. This mainly occurs when viewing a video (mostly Youtube), scrolling down on pages, or opening or switching to a new tab.

2. Beforehand if there were issues it would take a few seconds to load the tab, now it just instantly crashes.

3. I've tried uninstalling and re-installing, clearing everything, turning off add-ons, and changing options and nothing has worked. At best, I've stopped it from crashing on launch and disabling add-ons.

4. This issue does not happen on other browsers, nor has my computer shown any unusual behavior.

5. It did not start immediately with the new update, which I got the 20th. It started occurring a week or so after.

Asked by krazykopter96 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by krazykopter96 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox opens two new windows when I click on a link

I am using Firefox browser on my MacBook Pro and I have noticed the following. When I quit the Firefox app (no background activity), and I click on a link that I receive … (மேலும் படிக்க)

I am using Firefox browser on my MacBook Pro and I have noticed the following.

When I quit the Firefox app (no background activity), and I click on a link that I receive in an email (from my Mail app), then Firefox opens 2 windows. One is empty and the second leads to the desired link.

On the other hand, if I don't quit the Firefox app but simply close it (x symbol), then when I click on a link it open correctly in a single window.

Asked by makis 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by catkinsonfox 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Can't import passwords from chrome or edge to firefox. Help?

Tried every solution but import works only for bookmarks, cookies, history and not the passwords. When i try to import, it says successful but nothing happens. Tested in … (மேலும் படிக்க)

Tried every solution but import works only for bookmarks, cookies, history and not the passwords. When i try to import, it says successful but nothing happens. Tested in both the browsers in their closed state. Earlier also i faced the same problem (i think a year back) which forced me to reject firefox. Please help if u know any solution. Thanks in advance.

Asked by Yashveer Dabas 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Lost bookmarks

Hi. Just got a new hard drive. I have lost all of my bookmarks and can't figure out how to get them back. I have tried the Help instructions, without success. Thanks! … (மேலும் படிக்க)

Hi. Just got a new hard drive. I have lost all of my bookmarks and can't figure out how to get them back. I have tried the Help instructions, without success. Thanks!

Asked by karen9093 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox doesn't generate passwords containing symbols which some websites demand. Can we change it?

I tried to use automatic password generation option in Firefox on a website. That website requires us to have a symbol in password. But autogenerated passwords in Firefox… (மேலும் படிக்க)

I tried to use automatic password generation option in Firefox on a website. That website requires us to have a symbol in password. But autogenerated passwords in Firefox have no symbols in them(Chrome does). Can we somehow get Firefox to do it?

Asked by srimanswamy 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

73.0.1 tabs are both behind and covering navigation toolbar

M computer (still running W7) auto-updated FF to version 73.0.1 and two things happened. First, the tabs now cover the navigation bar, and second, the "plus" sign to the … (மேலும் படிக்க)

M computer (still running W7) auto-updated FF to version 73.0.1 and two things happened. First, the tabs now cover the navigation bar, and second, the "plus" sign to the right of the tabs disappeared so I can't go to my pinned tabs or add a new tab.

Any help will be appreciated. I do have a userChrome file, but it was a copy and paste and I don't know how to adjust it to correct these things. Or if there's something in about:config? I just don't know what I would try to change.

I've been trying to take a screenshot, but can only grab the webpage and not the "frame" so I can't demonstrate what I'm talking about, but basically the tabs are sitting right on top of the navigation toolbar, obscuring it.

Thank you all for your help.

Asked by CatsinQ 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I keep getting the "Gah. Your tab just crashed

I only get this so far on a couple of sites: Comporium.net email, and NRA.org. Everything worked fine yesterday - just started this morning. No upgrades in the interim an… (மேலும் படிக்க)

I only get this so far on a couple of sites: Comporium.net email, and NRA.org. Everything worked fine yesterday - just started this morning. No upgrades in the interim and I tried logging into e-mail with another computer/browser and had no problems.

Asked by dougflanagin 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

keyboard shortcuts for copy and paste do not work in Firefox 73.0.1 with windows 10 pro. How to fix this?

before a recent upgrade to windows 10 pro, in Firefox I could always use the keyboard short cuts for copy and paste (crtl + c and crtl + v) within the browser. e.g highli… (மேலும் படிக்க)

before a recent upgrade to windows 10 pro, in Firefox I could always use the keyboard short cuts for copy and paste (crtl + c and crtl + v) within the browser. e.g highlight any text in browser page or address bar then crtl+c to copy then crtl + v paste that either in another tab or another application. Now I cannot. I can use the mouse right click (after highlighting) pull-down for copy and mouse right click pull-down for paste. How can this be fixed?

Asked by Nige20 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Websites do not display embedded tweets

News websites frequently embed tweets within the text. These display as blank boxes on some sites or not at all on others. Why? I already tried the safe mode and resettin… (மேலும் படிக்க)

News websites frequently embed tweets within the text. These display as blank boxes on some sites or not at all on others. Why? I already tried the safe mode and resetting embeds without success.

Asked by grouponesouth 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

PDF attachments not printing, works ok in Safari

When I open a PDF attachment in Outlook Mail ( Hotmail) I click on the Print icon and nothing happens.

When I do this using Safari document prints out OK

Asked by lenhughes73 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I have sucessfully my synced my history and all saved passwords but im unable to get my bookmarks? I was able to get it before . I also checked my sync settings

I was able to get it before . I also checked my sync settings sync for bookmarks is enabled but its still not showing up please help

Asked by asliladaku 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by user1321319 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How can I print contents of bookmark folder

I have a large bookmark folder and want to print or download to text the contents. How?

Asked by twotanked 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Two browser problems..

HI.. I'm running Xubuntu 18.04.4 LTS & recently switched from waterfox to Firefox 73.0.1. I have been bugged by two problems that I haven't been able to fix myself &a… (மேலும் படிக்க)

HI..

I'm running Xubuntu 18.04.4 LTS & recently switched from waterfox to Firefox 73.0.1. I have been bugged by two problems that I haven't been able to fix myself & was hoping that someone here could possibly help.

[ Problem_1. Sync has stopped working.... ] Whenever I open the synced tabs sidebar all I see is "Connect Another Device". On android I'm running Firefox Nightly version 75.0a1 & I've signed out & then re-signed in, but still nothing. The sidebar stays the same as the screenshot above. Both devices show under devices & apps & I can send tabs between both browsers. I just cannot use the synced tabs sidebar. I use sync daily & hope to find a fix soon. Here is the most recent sync log from about:sync-log. >> https://paste.mozilla.org/cXGtysBQ <<

[ Problem_2. Cannot fully use Instagram.... ] I can access instagram.com & browse through the site without any problems. However if I try to like, comment, share or follow I constantly get "Action Blocked" popping up & whatever I've just tried to do has been unsucessful. I can confirm that instagram works perfectly on both chromium & brave desktop browsers & also the official android app.

I have attached two screenshots relating to both my problems & can confirm that uninstalling & reinstalling firefox did nothing. Many thanks in advanced for replying & helping me :)

Asked by dTour 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by dTour 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How can I change a tab to a new window, or start a new window from the "duplicate tab" dropdown?

I work in applications where I need several windows open at once. And I often start one, then need to spawn a new one. I can do that with 'duplicate tab", but then I'm … (மேலும் படிக்க)

I work in applications where I need several windows open at once. And I often start one, then need to spawn a new one. I can do that with 'duplicate tab", but then I'm always switching back and forth. I need multiple windows open at once. So what I need is an easy way to duplicate a tab as a different window, so I can have two or more open at once.

Asked by SteveT 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by RobertJ 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How can I get Java to work with Firefox?

I had Java working with a JRE using Java SE7 or SE8. I just let Java install an update; now no valid JRE is installed to let my Java applications using Java to run. H… (மேலும் படிக்க)

I had Java working with a JRE using Java SE7 or SE8. I just let Java install an update; now no valid JRE is installed to let my Java applications using Java to run. How do get a version of Java that will work with the Firefox browser on Windows 10.

Asked by George Lanphear 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by George Lanphear 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Why do I get "sending request to www.facebook.com" in apparently unrelated pages?

I was using this site https://donativos.unicef.pt/criancas-refugiadas/?utm_term=Amigos+da+UNICEF%3A+Mostre+que+nao+se+esqueceu&utm_campaign=Siria+9+Anos&utm_sourc… (மேலும் படிக்க)

I was using this site https://donativos.unicef.pt/criancas-refugiadas/?utm_term=Amigos+da+UNICEF%3A+Mostre+que+nao+se+esqueceu&utm_campaign=Siria+9+Anos&utm_source=e-goi&utm_medium=email, but I've seen this happening in other sites, and after submitting a form I got "Sending request to www.facebook.com" in the bottom bar.

What does it mean? Is this some kind of tracking?

Asked by jmss 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

how can i use or create a shortcut for "duplicate tab"?

how can i use or create a shortcut for "duplicate tab"? i use it constantly! thanks!

Asked by coatli 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by McCoy 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Can't download any file from Google Drive: The page isn’t redirecting properly - Clearing cookies / refreshing Firefox / reinstalling does NOT work.

Everything works on other device, but on this clean install of a Windows machine, I can't get to download any file from Google Drive. I've reinstalled Firefox, downgraded… (மேலும் படிக்க)

Everything works on other device, but on this clean install of a Windows machine, I can't get to download any file from Google Drive. I've reinstalled Firefox, downgraded the version, deleted cookies multiple times, disabled all extensions, went into incognito, nothing works!

The page isn’t redirecting properly

An error occurred during a connection to doc-0g-70-docs.googleusercontent.com.

  This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.

From network tab, FF is constantly doing these two requests:

Request URL:https://doc-0g-70-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/xxx Request Method:GET Remote Address:[2a00:1450:400e:808::2001]:443 Status Code: 302 Version:HTTP/2

Request URL:https://docs.google.com/u/0/nonceSigner?nonce=6hl1trmj27fmu&continue=https://doc-0g-70-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/xxx Request Method:GET Remote Address:[2a00:1450:400e:809::200e]:443 Status Code: 302 Version:HTTP/2

Help me!

Asked by laurensdc 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by laurensdc 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Old problem, new symptoms

Having what seems to be a recurring issue throughout Firefox releases. When maximizing a window I get a large white bar blocking the entire header-menu area of the browse… (மேலும் படிக்க)

Having what seems to be a recurring issue throughout Firefox releases. When maximizing a window I get a large white bar blocking the entire header-menu area of the browser. Have attempted cycling the browser through fullscreen with F11 and Dev mode with F12. Have completely restarted the browser in and out of SafeMode with the same issue present. Additionally I can interact with the webpage however I cannot interact with any of the menus in the white bar in fact I actually select the icons on the desktop behind the bar. My computer is setup with one 1080p monitor and one 1440p monitor; this bug only appears on the 1440p screen. Going to restart and see if that solves the issue however I wanted to make a note of this error as it appears to be recurring throughout the past few years. Last detail is I am running Windows 10 and all drivers are up to date. Pictures show the browser in maximized SafeMode and after restoring view the bottom pop-up desktop menu.

Asked by Tyr 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Tyr 1 வருடத்திற்கு முன்பு