• தீர்வுற்றது

Problem with several ukrainian fonts

On some sites there are no letters. https://www.bbc.com/ukrainian https://news.dtkt.ua … (மேலும் படிக்க)

On some sites there are no letters.

https://www.bbc.com/ukrainian

https://news.dtkt.ua

Asked by 3747002 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Downloaden van TenderNed

Waarom kan firefox de Word bestanden niet als Word downloaden en maakt het hier PDF bestanden van terwijl dit wel lukt dit wel met chrome? https://www.tenderned.nl/tende… (மேலும் படிக்க)

Waarom kan firefox de Word bestanden niet als Word downloaden en maakt het hier PDF bestanden van terwijl dit wel lukt dit wel met chrome? https://www.tenderned.nl/tenderned-ta.../237560;section=2

Asked by Tender Productions 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Is there a way to delete Firefox completely from Windows 10?

Is there a way I can remove all Firefox information? I uninstalled Firefox. I deleted the file folder in C:\. I emptied the trash. I restarted my computer. I downloaded a… (மேலும் படிக்க)

Is there a way I can remove all Firefox information?

I uninstalled Firefox. I deleted the file folder in C:\. I emptied the trash. I restarted my computer. I downloaded a new copy. But it keeps installing with the old profile info, even if its not signed in.

I can't see why I can't remove everything and have a fresh install. This should be built into the browser. Delete all profile info, bookmarks, etc. And then it should be gone.

Also, it seems like Firefox is automatically importing the bookmarks from my Old Chrome profile. That was the 1st google Account I had, and the original one I signed into after installing Chrome, which I no longer use. Now it seems like its automatically choosing that profile.

In the install package, there should be a clean install option with no import of bookmarks. A simple checkbox would suffice.

Does anyone know if there is a simple way to have a fresh install?

Thanks

Asked by philos.organon 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox restoring sessions on startup despite "Restore previous sessions" being unchecked in startup

Possible bug: I cannot stop Firefox from restoring sessions after restarting computer. Restore previous session is not checked in Settings, browser.sessionstore.resuming_… (மேலும் படிக்க)

Possible bug: I cannot stop Firefox from restoring sessions after restarting computer. Restore previous session is not checked in Settings, browser.sessionstore.resuming_after_os_restart is false, and browser.sessionstore.resume_from_crash is false as well. Ubuntu 20.04, Firefox 91.0.2, only add-on is TreeStyleTabs, but this behavior displays with add-ons disabled.

Asked by william.harryman 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox has propriety software !

Hi, I am a firefox fan for years ! but i found a problem ! there is a propriety application in the open source browser . its pocket . and i was sad to hear that there was… (மேலும் படிக்க)

Hi, I am a firefox fan for years ! but i found a problem ! there is a propriety application in the open source browser . its pocket . and i was sad to hear that there was a propriety application in this browser since i am an open source fan, i really hate propriety software . so please give an option to remove pocket or replace it with an open-source alternative like wallabag .

Asked by Deon Sebastian D.K 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by jonzn4SUSE 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

home page

somehow I changed home page to Utube. How do I get the firefox homepage back? Not dumb but computer limited, so basic answers please and thanks

Asked by petersen.jill8 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by Seburo 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

I have 3 PCs, all running Firefox, all signed in to the same account. All say they are syncing. But one is not in fact syncing bookmarks, and reports it was last connected 2 years ago.

Clearly my 3 PCs are somehow connected, since they all show up in "connected services". But though the one I am now typing on routinely reports that it has successfully … (மேலும் படிக்க)

Clearly my 3 PCs are somehow connected, since they all show up in "connected services". But though the one I am now typing on routinely reports that it has successfully synced, it hasn't in fact connected to the 2 other PC's Firefoxes for the past 2 years (according to the image uploaded below). I somewhat doubt that actually, but the fact is that the 2 other PCs have identical bookmarks sets and are clearly syncing, but this one has a different bookmark set.

How to force it to connect? Disconnect it and reconnect it? Delete Firefox and reinstall?

Asked by Matthew Montagu-Pollock 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by Seburo 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Trying to set up 2FA, scan code, installed Authy, but code never works

I am following the steps to install this. Step 1. I installed a code scanner, and Authy authentication app. When I scan the code, it tells me to type in the code from the… (மேலும் படிக்க)

I am following the steps to install this. Step 1. I installed a code scanner, and Authy authentication app.

When I scan the code, it tells me to type in the code from the authentication app.

The code is limited to six characters, but Authy returns seven in a format that looks like xx xxx xx.

No matter what combination I try of the numbers provided, it just doesn't work.

What am I missing here?

Asked by silvanet 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by silvanet 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

ChunkApp

How can I remove ChunkApp from my browser? It is not showing in my extensions, but i know its there because the internet service I use at a customers site wont allow me t… (மேலும் படிக்க)

How can I remove ChunkApp from my browser? It is not showing in my extensions, but i know its there because the internet service I use at a customers site wont allow me to utilize my browser because of the redirect to Chunk App host/server.

Please help I do not want to switch to Google Chrome because of this legal search engine redirect virus.


Mac Operating System

Asked by mbosh 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Twitter FailedScript

Hi i can't open twitter for some reason it keep giving me twitter.com/?failedScript=polyfills I tried to refresh Firefox and delete cache and it still didn't work I can s… (மேலும் படிக்க)

Hi i can't open twitter for some reason it keep giving me twitter.com/?failedScript=polyfills I tried to refresh Firefox and delete cache and it still didn't work I can still open twitter using different browser can anyone help me?

Asked by shawnfrost73 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Unable to access Mapillary website

Greetings. Since a few weeks ago, I get a blank page when trying to access www.mapillary.com with the title "Mapillary cookie policy". This happens without adblockers or … (மேலும் படிக்க)

Greetings.

Since a few weeks ago, I get a blank page when trying to access www.mapillary.com with the title "Mapillary cookie policy". This happens without adblockers or cookies disabled. It also happens in private and safe mode.

What could be causing this?

Regards.

Asked by António Madeira 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Problems showing sprites/images correctly

I have had this issue for a long time so in multiple versions of firefox where images of different types don't load correctly and are replaced with a garbled tv-test imag… (மேலும் படிக்க)

I have had this issue for a long time so in multiple versions of firefox where images of different types don't load correctly and are replaced with a garbled tv-test image type.

On the attached image you can see an example where dots on the map wont show correctly. Can this be some sort of privacy setting I have enabled withot knowing? I have reset firefox but still get the issue.

Asked by per33 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • Locked

Ineed help understanding how Windows 10 works, it is very confusing.

I have to keep reinstalling everything and losing most of my files in the process. I'm tired of trying to talk to Microsoft because they don't care. Is Windows going to… (மேலும் படிக்க)

I have to keep reinstalling everything and losing most of my files in the process. I'm tired of trying to talk to Microsoft because they don't care. Is Windows going to be better or should I just get rid on my computer? I have lost all of my Architectural Specifications and closed down my business. Microsoft doesn't care and tells me to go someplace else if I don't like their Programs. I would someone to show me how to fix this mess.

Asked by BoB Bauman 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Last reply by FredMcD 1 வாரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Sync bookmarks without stored password

Hi everybody :) I find the bookmarks' sync function very useful, but I never use it because the passwords are synced too. Is it possible to prevent password sync ? With a… (மேலும் படிக்க)

Hi everybody :)

I find the bookmarks' sync function very useful, but I never use it because the passwords are synced too. Is it possible to prevent password sync ?

With adelphity estebann

Asked by estebann 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Search not working

When I type a search query into the address bar and pres enter nothing happens, the little dot symbol just goes back and forth. Tried changing search engine, no change. M… (மேலும் படிக்க)

When I type a search query into the address bar and pres enter nothing happens, the little dot symbol just goes back and forth. Tried changing search engine, no change. MS Edge works OK.

I have just moved to Spain, could this be an issue, it never has in the past. Also Firefox updated to 91.0.2 just before I left UK.

Cheers Peter

Asked by Ipsleylodger2 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

Answered by FredMcD 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox gives "Firefox is already running but not responding error" when opening links from other applications

Hi, I frequently have a problem where I will receive this error message every time I try to open a link from another application or the Windows desktop: "Firefox is alrea… (மேலும் படிக்க)

Hi,

I frequently have a problem where I will receive this error message every time I try to open a link from another application or the Windows desktop: "Firefox is already running, but is not responding. The old Firefox process must be closed to open a new window."

The existing Firefox window is running perfectly fine with no problems, and I am forced to copy and paste links to open them.

The problem goes away temporarily if I restart Firefox but usually starts happening again not long after.

I did search for help with this problem but the only results I found were in relation to the Firefox process actually being stalled and preventing the application being re-opened, this is NOT what is occurring for me.

Asked by David Pardy 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

Answered by FredMcD 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Can't open links from other apps, error "Firefox is already running"

This question was asked 6 months ago and I have the same problem. Running Ubuntu Mate 21.04 (metacity), FF 91.0.2 (64-bit). I have it set up with two different profiles, … (மேலும் படிக்க)

This question was asked 6 months ago and I have the same problem.

Running Ubuntu Mate 21.04 (metacity), FF 91.0.2 (64-bit). I have it set up with two different profiles, with separate menu entries for each using "firefox -P [PROFILE NAME] -no-remote %u". One of them is set to always use private browsing mode and I use that profile as my default app in mate.

If if set chrome as my default browser, I can open links from other apps without a problem regardless of chrome being already running or not.

When I set FF as default, whenever it is already open and I try to open a link, I get a "Firefox is already running, but is not responding. To use Firefox, you must first close the existing Firefox process, restart your device, or use a different profile." error.

I've seen some comments about similar issues with wayland and tried setting MOZ_DBUS_REMOTE and even MOZ_ENABLE_WAYLAND to 1.

Can you help me?

Asked by vbm 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 வாரத்திற்கு முன்பு