வினா

பதிவிட்டவர் azille 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
Zooming issues with Facebook

Hi,

When I zoom (using Ctrl and +/- or the mouse) while being on Facebook, it does increase the font size, but the white margins on the left and right side of the page seem locked, therefore the text overlaps when zooming. In other words, it is as if the text is trapped in an invisible box that will not expand when zooming.

This is happening only when on Facebook, other websites' sizes expand normally when zooming.

Anyone has had this issue?

Thank you.

↓ மேலும் காட்டு ↑ குறைவாக காட்டு
  • அனைத்து பதிவுகள்
  • பயனுள்ள தீர்வுகள்
  • பதிவு
  • உதவிகரமானது
  • உதவிகரமானது
  • பதிவு
  • உரிமையாளர்
  • பதிவு