புதிய தவலை பக்கம் - மேல் தளங்களை காட்ட , மறைக்க மற்றும் தனிப்பயனாக்க | How to

புதிய தவலை பக்கம் - மேல் தளங்களை காட்ட , மறைக்க மற்றும் தனிப்பயனாக்க

Our volunteers are working on translating this article. Until it's ready, maybe the English version can be of some help.

Firefox's default behavior is to display top sites on the New Tab page. Learn how to customize this page by pinning, removing sites or rearranging these sites.

Note: To turn off the New Tab display, see Hide or display Tiles in New Tab.

Pin a Tile

pin tile 40

Click the pin icon in the top-left corner of the Tile to lock it in that position on the page.

Tip: Set up Firefox Sync to sync your pinned Tiles across your other computers.

Remove a Tile

remove tile 39

Click the "X" in the top-right corner of the site to delete it from the page.

Note: If you accidentally remove a site you can get it back by clicking Undo at the top of the page. For several removed sites click Restore All.

Rearrange Tiles

move tile 40

Click and drag a Tile into the position you want. It will be "pinned" to its new location.

Add a Tile from your bookmarks

You can also open the bookmarks library and drag bookmarks to the New Tab page.

  1. Before you begin, set Firefox to remember history. See Settings for privacy, browsing history and do-not-track.
  2. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.
  3. Drag a bookmark into the position you want.
    addbookmark tiles

Having problems?

These fine people helped write this article: . You can help too - find out how.
Get support for another platform:
Customize this article

Firefox