நீங்கள் உபயோகிக்கும் Firefox உலாவியின் பதிப்பினை தெரிந்துகொள்ளுங்கள் | How to

நீங்கள் உபயோகிக்கும் Firefox உலாவியின் பதிப்பினை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

உலாவியில் ஏற்படும் பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகாண, உலாவியின் பதிப்பினை தெரிந்துகொள்வது மிக முக்கியமானதாகும். இதை பற்றி இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.

  • At the top of the Firefox window, click the Firefox button, go over to the Help menu and select About Firefox.At the top of the Firefox window, click the Help menu and select About Firefox.Click the menu button New Fx Menu , click help Help-29 and select About Firefox.On the menu bar, click the Firefox menu and select About Firefox. The About Firefox window will appear. The version number is listed underneath the Firefox name.
    AboutFirefox-Fx5Mac AboutFirefox-Win7v2501
Note: Opening the About Firefox window will, by default, start an update check to see if an updated version of Firefox is available. For more information, see சமீபத்திய ஃபயர்பாக்ஸ் பதிப்பை புதுப்பிக்கவும்.

 

இந்த கட்டுரை பயனுள்ளதாக இருந்ததா?

தயவு செய்து காத்திருக்கவும்...

// These fine people helped write this article:Khaleel Jageer. You can help too - find out how.

கடந்த மேம்படுத்தல்: 2015-08-23

Get support for another platform:
Customize this article

Firefox