உலகை காப்பாற்று

from the comfort of your couch

உங்களின் உதவி எங்களுக்கு தேவை!

Used by more than 400 million people, Mozilla support is fully powered by volunteers, and it’s more important than ever. This is where you come in.

நான் ஏன் உதவ வேண்டும்?

Help millions of users get the most out of their favourite browser. Your contributions will reach millions of users worldwide, and you can do it from the comfort of your couch!

ஈடுபட ஒரு வழியை தேர்வு செய்

எங்களை பற்றி

Mozilla Support is a community of enthusiastic volunteers and employees trying to support our users around the globe. Join us for an incredible adventure!
கேள்வி எழுப்பு

மொசில்லா தயாரிப்புகளில் ஏதேனும் சிக்கல் உள்ளதா மேலும் ஏதேனும் உதவி தேவையா?