• தீர்வுற்றது
  • Archived

Can't setup 2-factor with addons.mozilla.org

I have this problem with both Firefox and Edge, private mode or not. After logging at addons.mozilla.org, it's requiring me to setup 2-factor. I go through the process an… (மேலும் படிக்க)

I have this problem with both Firefox and Edge, private mode or not. After logging at addons.mozilla.org, it's requiring me to setup 2-factor. I go through the process and everything is successful. It asks me to enter one recovery code to make sure I'll be able to login. I enter one and it shows on the top with a green background that 2-factor was setup successfully. But then nothing happens. No redirection or links. I try accessing the site in another browser and I have to go through the whole setup again which also appears successful, but then nothing happens. I attached the image that shows it was successful. I have no idea what to do since there is no error and I have the same problem across multiple browsers. Any suggestions?

Asked by mrjohnjones 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Paul 1 வருடத்திற்கு முன்பு

  • தீர்வுற்றது
  • Archived

Default TLS values in About:Config

Hello everyone! I have a question concerning what the default value settings are for the two below security.tls.versions in About:Config. Mine are currently set at 4 for… (மேலும் படிக்க)

Hello everyone! I have a question concerning what the default value settings are for the two below security.tls.versions in About:Config. Mine are currently set at 4 for version.max and 3 for version.min. The reason I ask is that I have gotten two Event 36871 errors since updating Firefox to 100.0.1 stating "A fatal error occurred while creating a TLS client credential. The internal error state is 10013." I was using no other program besides Firefox at the time I received the errors.


security.tls.version.max security.tls.version.min

Respectfully, Don

Asked by new_aged2perfection 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Terry 1 வருடத்திற்கு முன்பு

  • தீர்வுற்றது
  • Archived

Firefox update 100.0.1 blank screen

The most recent update 100.0.1 has broken Firefox on windows 10. Only get blank white scree, not browsing, cant get to addons, etc. Something is broken.

Asked by rc15 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

  • தீர்வுற்றது
  • Archived

nie działa mi stronka onet.pl w waszej przeglądarce

Witam, Nie działa mi strona główna onet.pl w waszej przeglądarce, instalowałem kilkukrotnie nową wersję i ciągle jest ten problem wyślę ci komunikat "Coś poszło nie tak, … (மேலும் படிக்க)

Witam, Nie działa mi strona główna onet.pl w waszej przeglądarce, instalowałem kilkukrotnie nową wersję i ciągle jest ten problem wyślę ci komunikat "Coś poszło nie tak, odśwież stronę"

Asked by marcin.kosinski 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 1 வருடத்திற்கு முன்பு