ஒரு சாதனத்தை பையர்பாக்ஸ் ஒத்திசைவுடன் சேர்ப்பது எப்படி?

இந்தக் கட்டுரை , உங்களுடைய Firefox Sync பையர்பாக்ஸ் ஒத்திசைவு கணக்கில் எப்படி இரண்டாம் சாதனத்தை(கணினி , ஸ்மார்ட்போன் )சேர்ப்பது என்று வழிநடத்தும்.

பையர்பாக்ஸ் ஒத்திசைவில் சாதனத்தை சேர்க்க முதலில் நீங்கள் ஒரு பையர்பாக்ஸ் ஒத்திசைவு கணக்கு அமைக்க வேண்டும்How do I set up Firefox Sync?

நான் எப்படி ஒரு சாதனத்தை சேர்ப்பது??

பின்வரும் வழிமுறைகளை ஏற்கனவே உங்கள் ஒத்திசைவு கணக்கு அமைந்த ஒரு கணினியின் பையர்பாக்ஸில் செய்யவும்.

 1. In the Firefox Sync Account section, click on Add a Device and the Add a Device window will open.
  Add Device Win1 Add Device Mac1 Add Device Lin1

 2. Enter the code in the Add a Device window as it's displayed on your second device. Then click NextContinue.
  Add Device Win2 Add Device Mac2 Add Device Lin2
 3. When the code is accepted you will see a Device Connected message in Firefox and your device will immediately begin syncing. Click FinishDone to close the setup window and go back to the Sync panel.
  Add Device Win3 Add Device Mac3 Add Device Lin3
 1. Click the Home button (or type about:home in the location bar) to bring up the default Firefox home page.
 2. At the bottom of the home page, click the Pair a Device link and the Firefox Sync Setup window will open.
  Add Device - Win 1 Add Device - Mac 1 Add Device - Lin 1
 3. Enter the twelve character code generated on your other device and click NextContinue.
  Add Device - Win 2 Add Device - Mac 2 Add Device - Lin 2
 4. When the code is accepted you will see a Device Connected message and your device will immediately begin syncing. Click FinishDone to close the setup window.
 1. Click the Home button (or type about:home in the location bar) to bring up the default Firefox home page.
 2. At the bottom of the home page, click the Sync link to open the Sync settings window.
  Home Page Sync Button - Win Home Page Sync Button - Mac Home Page Sync Button - Lin
 3. Then click the Pair a device link and the Firefox Sync Setup window will open.
  Pair a device - Win Pair a device - Mac Pair a device - Lin
 4. Enter the twelve character code generated on your other device and click NextContinue.
  Add Device - Win 2 Add Device - Mac 2 Add Device - Lin 2
 5. When the code is accepted you will see a Device Connected message and your device will immediately begin syncing. Click FinishDone to close the setup window.

நான் என் கணினியின் அருகில் இல்லாத போது நான் எப்படி ஒரு சாதனத்தை சேர்ப்பது?

நீங்கள் எந்த சாதனத்தை உங்கள் பையர்பாக்ஸ் ஒத்திசைவு கணக்குடன் சேர்க்க வேண்டுமோ அதில் பின் வரும் வழிமுறைகளை செய்யவும்.
நீங்கள் உங்கள் பையர்பாக்ஸ் ஒருங்கிணைப்பு கணக்கில் புதிய சாதனத்தை சேர்க்க விருப்பப்படுகின்றிர்கள் , ஆனால் உங்களுடைய கணினியின் அருகில் இல்லாத காரணத்தால் குறியீட்டை பதிவு செய்ய இயலாது அல்லவா ? இருப்பினும் உங்களுடைய கணக்கு தகவல்களை உள்ளிட்டு சாதனத்தை சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

Android or Maemo சாதனத்தை சேர்க்க

பின்வரும் படிநிலைகளை Android or Maemo சாதனத்தில் உள்ள பையர்போக்ஸ்சில் செய்யவும்.

 1. Tap the Menu button (either at the bottom edge of the screen or in the the top-right corner) , choose Settings (you may need to tap More first) and, finally, Sync.
 2. Tap the "Advanced setup..." link.
  sync_recovery3
 3. Next, enter your Account Name (email address), Password, Recovery Key and tap Connect.
  sync_recovery4

ஐபோனை (iPhone) சேர்க்க

முகப்பு பக்கத்தில் பின்வரும் படிநிலைகளை செய்யவும் Firefox Home. The template "addiphone" does not exist or has no approved revision.

மற்றொரு கணினியை சேர்க்க

பின்வரும் படிநிலைகளை எந்த கணினியை ஒத்திசைவு கணக்குடன் சேர்க்க வேண்டுமோ அதில் செய்யவும்.

 1. Click Set Up Firefox Sync.
  Sync Setup 1
 2. Click I Have A Firefox Sync Account.
 3. Enter your Sync email address and password and then click NextContinue.
 4. Enter your Sync Key and then click NextContinue.
  Add comp 2
  Your Sync Key is a long series of characters that was created for you when you set up your Sync account. You can find it by following the instructions in Where can I find my Sync Key?
  Your Recovery Key is a long series of characters that was created for you when you set up your Sync account. You can find it by following the instructions in Where can I find my Recovery Key?
 5. You will see a Setup Complete screen. Click FinishDone to finish adding this computer to your Sync account.
 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox buttonclick the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. Since you're not near the device with Sync already set up, click the I don't have the device with me link.
 4. Sign in to your Sync account:
  • Enter your account email address
  • Enter your password
  • Enter your Recovery Key
  • Then click Next
 5. You will see a Setup Complete screen. Click Finish to complete adding this device to your Sync account.
 1. On the menu bar, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. Since you're not near the device with Sync already set up, click the I don't have the device with me link.
 4. Sign in to your Sync account:
  • Enter your account email address
  • Enter your password
  • Enter your Recovery Key
  • Then click Continue
 5. You will see a Setup Complete screen. Click Done to complete adding this device to your Sync account.
 1. At the top of the Firefox window, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. Since you're not near the device with Sync already set up, click the I don't have the device with me link.
 4. Sign in to your Sync account:
  • Enter your account email address
  • Enter your password
  • Enter your Recovery Key
  • Then click Next
 5. You will see a Setup Complete screen. Click Finish to complete adding this device to your Sync account.

Android or Maemo சாதனத்தை சேர்க்க

பின்வரும் படிநிலைகளை Android or Maemo சாதனத்தில் உள்ள பையர்போக்ஸ்சில் செய்யவும்.

 1. Tap the Menu button (either at the bottom edge of the screen or in the the top-right corner) , choose Settings (you may need to tap More first) and, finally, Sync.
 2. Tap the "Advanced setup..." link.
  sync_recovery3
 3. Next, enter your Account Name (email address), Password, Recovery Key and tap Connect.
  sync_recovery4

ஐபோனை (iPhone) சேர்க்க

'முகப்பு பக்கத்தில் பின்வரும் படிநிலைகளை செய்யவும் Firefox Home. The template "addiphone" does not exist or has no approved revision.

மற்றொரு கணினியை சேர்க்க

பின்வரும் படிநிலைகளை எந்த கணினியை ஒத்திசைவு கணக்குடன் சேர்க்க வேண்டுமோ அதில் செய்யவும்.

 1. பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள Firefox பொத்தானை அழுத்தி(Tools விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் மெனு) அதில் Options அழுத்தவும்மெனு பட்டியில், மெனுவை Firefox அழுத்தி , அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Tools அழுத்தி அதில் Options... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்மெனு பட்டியில், உள்ள மெனு Firefox அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும் . தெரிவுகள்(Options) விருப்பங்கள்(Preferences) , சாரளத்தில் ஒத்திசைவு (Sync) தாவலையை தேர்வு .செய்யவும்.

 1. Click Set Up Firefox Sync.
  Sync Setup 1
 2. Click I Have A Firefox Sync Account.
 3. Enter your Sync email address and password and then click NextContinue.
 4. Enter your Sync Key and then click NextContinue.
  Add comp 2
  Your Sync Key is a long series of characters that was created for you when you set up your Sync account. You can find it by following the instructions in Where can I find my Sync Key?
  Your Recovery Key is a long series of characters that was created for you when you set up your Sync account. You can find it by following the instructions in Where can I find my Recovery Key?
 5. You will see a Setup Complete screen. Click FinishDone to finish adding this computer to your Sync account.
 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox buttonclick the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. Since you're not near the device with Sync already set up, click the I don't have the device with me link.
 4. Sign in to your Sync account:
  • Enter your account email address
  • Enter your password
  • Enter your Recovery Key
  • Then click Next
 5. You will see a Setup Complete screen. Click Finish to complete adding this device to your Sync account.
 1. On the menu bar, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. Since you're not near the device with Sync already set up, click the I don't have the device with me link.
 4. Sign in to your Sync account:
  • Enter your account email address
  • Enter your password
  • Enter your Recovery Key
  • Then click Continue
 5. You will see a Setup Complete screen. Click Done to complete adding this device to your Sync account.
 1. At the top of the Firefox window, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. Since you're not near the device with Sync already set up, click the I don't have the device with me link.
 4. Sign in to your Sync account:
  • Enter your account email address
  • Enter your password
  • Enter your Recovery Key
  • Then click Next
 5. You will see a Setup Complete screen. Click Finish to complete adding this device to your Sync account.

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: cskumaresan. You can help too - find out how.