எவ்வாறு Firefox இனை பொதுஇருப்பு உலாவியாக அமைத்தல்

Translation in progress.


If you have more than one web browser, WindowsOS Xyour operating system needs to know which browser to use by default. This article will show you how to make Firefox your default browser.

  1. பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள Firefox பொத்தானை அழுத்தி(Tools விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் மெனு) அதில் Options அழுத்தவும்மெனு பட்டியில், மெனுவை Firefox அழுத்தி , அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Tools அழுத்தி அதில் Options... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்மெனு பட்டியில், உள்ள மெனு Firefox அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்
  2. Select the Advanced panel, then click the General tab, and then click Check Now.

    04554c258740acac23179f1b55871578-1271789836-935-1.png    04554c258740acac23179f1b55871578-1246116406-954-2.jpg

  3. Select Yes to set Firefox as your default browser.
Note: MSN Messenger and other applications may open Internet Explorer regardless of which browser is the default. Also, Internet service providers like PeoplePC Online, Juno and NetZero may provide connection software that automatically launches Internet Explorer.

To set another browser as the default, use the settings in the browser you wish to be your default.
Based on information from Default browser (mozillaZine KB)


Share this article: http://mzl.la/1xKrKfO

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: AnonymousUser. You can help too - find out how.