cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:whatissynckey

Kyçi për Sync-unKyçi i Riparimit përdoret për të koduar të dhënat përpara se t'i dërgohen shërbyesve të Mozilla-s. Mendojeni si një dryn që kyç të dhënat tuaja në një kasafortë të cilën mund ta hapni vetëm ju. Kjo do të thotë që as Mozilla, e as ndonjë tjetër nuk mundet të lexojë të dhënat tuaja pa patur Kyçin tuaj për Sync-unKyçin tuaj të Riparimit që t'i hapë ato.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:20 AM
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)