cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:profileFolder

Hapni dosjen e profilit tuaj:

Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox, kaloni te menuja NdihmëTe shtylla e menuve, klikoni mbi menunë NdihmëNë krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Ndihmë dhe përzgjidhni Të Dhëna Diagnostikimi. Do të hapet skeda e Të Dhënave të Diagnostikimit.Klikoni mbi butonin e menusë New Fx Menu , klikoni mbi Help-29 dhe përzgjidhni Të Dhëna Diagnostikimi. Do të hapet skeda e Të Dhënave të Diagnostikimit.

 • Te ndarja Baza Zbatimi, klikoni mbi Shfaq DosjenShfaqe në FinderHap Dosjen Që e Përmban. Do të hapet një dritare me kartelatdosjen.
 • Shënim: Nëse nuk jeni në gjendje të hapni ose të përdorni Fire​fox-in, ndiqni udhëzimet te Ku ta gjeni profilin tuaj pa e hapur Firefox-in.

  Customize this article

  Firefox

  Firefox for Android

  Thunderbird

  Version History
  Revision #:
  3 of 3
  Last update:
  ‎31-01-2017 07:20 AM
  Updated by:
   
  Contributors