cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:MixedContent

Shënim: Nëse shihni ikonën e mburojës Mixed Content Shield te shtylla e adresave dhe keni probleme me atë sajt web, ju lutemi, shihni Si e prek sigurinë time lënda që nuk është e parrezikshme?.
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:18 AM
Updated by:
 
Contributors