cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Mûskombinaasjes

Dit is in list mei de meast brûkte mûskombinaasjes yn Mozilla Firefox. ||Kommando|Toetskombinaasje In nij finster iepenje|Shift+klikke mei de linkermûsknop Yn ljepblêd op 'e eftergrûn iepenje|CtrlCmd+klikke mei de linkermûsknop
Klikke mei de middelste mûsknop In ljepblêd op foargrûn iepenje|CtrlCmd+Shift+klikke mei de linkermûsknop
Shift+ klikke mei de middelste mûsknop Nij ljepblêd|Dûbeldklikke op de ljepblêdbalke Side bewarje as|AltOpt+klikke mei de linkermûsknop Plak URL en Gean|Op ljepblêd klikke mei de middelste mûsknop Rigel foar rigel skowe|AltOpt+mûstsjil Ljepblêd slute|Op it ljepblêd klikke mei de middelste mûsknop Tekstgrutte fergrutsje|CtrlCmd+mûstsjil omleech Tekstgrutte ferlytsje|CtrlCmd+mûstsjil omheech Tebek|Ctrl+mûstsjil omleechShift+mûstsjil omleech Fernije (buffer oerskriuwe)|Shift+knop fernije Foarút|Ctrl+mûstsjil omheechShift+mûstsjil omheech|| Auteursrjocht © 2003-2005 Meiwurkers fan it Mozilla Help Viewer Projekt.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
2 of 2
Last update:
a month ago
Updated by:
 
Contributors