cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hello jaɓɓorgo - Ko yaawi

Caɗeele Dowrowe

Keso e Firefox?

Tiimtorɗe "New to Firefox" ndee woodaani walla alaa baylita jaɓangal.

Aɗa sokli ɓeydaneede ballal keeringal?

So ahoriima yiyde jaabawol coklu-ɗaa, Renndo amen walwalɓe ena kebii wallude-ma yiytude feere. naamnal maa ɗoo.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:07 AM
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)