cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Çfarë është plugin-container

Ky artikull nuk vlen për Firefox në Mac.

Çfarë është një shtojcë?

Një shtojcë është një software që shfaq lëndë interneti të cilën Firefox-i nuk është hartuar për ta shfaqur. Këtu zakonisht përfshihen video, audio, lojëra online dhe prezantime që janë ndërtuar mbi bazë formatesh të patentuar. Shtojcat krijohen dhe shpërndahen nga shoqëritë që edhe kanë krijuar këta formate të patentuar. Disa shtojca të njohura janë Adobe Flash, Quicktime, dhe Silverlight.

Çfarë është plugin-container.exe?

Çfarë është plugin-container?

Nga Firefox 3.6.4 e sipër, disa shtojca ngarkohen veçmas nga Firefox-i, brenda plugin-container.exe, duke lejuar që procesi kryesor i Firefox-it (firefox.exe) të mbesë i hapur, nëse një shtojcë vithiset. Për më tepër të dhëna, shihni Njoftime vithisjesh shtojcash.

Cilat shtojca mbulohen nga plugin-container.exe?

Cilat shtojca mbulohen nga plugin-container?

Më tepër të dhëna

Për më tepër të dhëna rreth shtojcave, shihni Përdorimi i shtojcave me Firefox-in.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:18 AM
Updated by:
 
Contributors