cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Shkurtore me miun

Kjo është një listë e shkurtoreve më të rëndomta për miun te Mozilla Firefox-i.

Urdhër Shkurtore
Mbrapsht AltOpt+Scroll DownShift+Scroll Down
Përpara AltOpt+Scroll up Shift+Scroll up
Zoom In Ctrl+Scroll up
Zoom Out Ctrl+Scroll down
Mbylle Skedën Middle-click on Tab
Hapeni lidhjen në Skedë të re Middle-click on Link
Skedë e Re Double-Click on Tab Bar
Hape në Skedë Prapaskene* Ctrlcommand+Left-click link
Middle-click link
Hape në Skedë të Përparme* Ctrlcommand+Shift+Left-click
Shift+Middle-click
Hape në Dritare të Re Shift+Left-click link
Dyfishoje Skedën ose Faqerojtësin CtrlOpt+Drag tab
Ringarkoje (duke anashkaluar fshehtinën) Shift+Reload button
Ruaje Faqen Si AltOpt+Left-clickN/A
Kalo nga rreshti në rresht Ctrlcommand+ScrollAltOpt+Scroll


* Shkurtoret për Skedë Në Prapaskenë dhe Skedë të Përparme do të anashkalohen nëse është i aktivizuar parapëlqimi Kur një lidhje e hap si skedë të re, kalo menjëherë te ajo te paneli i rregullimeve për Skedat.

 

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 06:50 AM
Updated by:
 
Contributors