cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hol no loowirtu-mi Firefox e kaɓirgol beelnol?

Firefox ena woodi mo kaɓirɗi beelni dognooji Android. Ndee winndannde hollirta ko hol no aawtortee e hol no loowirtee tee ena hollira baɗɗiiɗe kaɓirgol leslese.

Aawtagol e aafgol Firefox

  1. Ngam aawtaade e loowde Firefox e kaɓirgol maa yah to firefox.com/m ndobo-ɗaa e butoŋ aawtagol.
  2. Jaaɓal Android Market ngal maa uddit hello aawtirgo Firefox. Tappu heen tan ngam loowde kisa njaɓaa jamirooje ɗee. Android Install

Firefox ena naamnii:

  • Android 2.1 walla ko ɓuri ɗum.
  • Kaɓirgol jogingol ARMv7 processor.
  • Ko ena abboo e 17MB boowal mooftirgal SD walla ndernderal. Ɓuri waawde dogde ko e kaɓirɗi jogiiɗi so famɗii 512MB RAM.
So Firefox horiima yiyteede tuma nde etaa aawteede walla yiileede e Android Market, kaɓirgol maa maa taw tammbitaaka. Ƴeew Will Firefox work on my mobile device? ngam heɓde humpito baɗte kaɓirɗi tammbitaaɗi.

Firefox mo Maemo nattii haŋkadi woode.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:07 AM
Updated by:
 
Contributors