cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:resetnote

Note: Kur përdoret mekanizmi i rifreskimit, faqerojtësit tuaj, historiku juaj i shfletimeve, skedat e hapura, dritaret e hapura, fjalëkalimet tuaj, cookie-t dhe të dhënat tuaja për vetëplotësim formularësh do të ruhen. Por, temat dhe zgjerimet tuaja do të hiqen dhe parapëlqimet tuaja do të kthehen në vlerat fillestare.Kur përdoret mekanizmi i rikthimit në gjendjen fillestare, historiku juaj i shfletimeve, fjalëkalimet tuaj, të dhënat tuaja për vetëplotësim formularësh do të ruhen. Por, temat dhe zgjerimet tuaja do të hiqen dhe parapëlqimet tuaja do të kthehen në vlerat fillestare.Kur përdoret mekanizmi i rikthimit në gjendjen fillestare, historiku juaj i shfletimeve, fjalëkalimet tuaj, të dhënat tuaja për vetëplotësim formularësh do të ruhen. Por, temat dhe zgjerimet tuaja do të hiqen; skedat, dritaret dhe grupet e skedave të hapura nuk do të ruhen; dhe parapëlqimet tuaja do të kthehen në vlerat fillestare. Mësoni më tepër.
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
 
Contributors