cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:reset-fx

Mekanizmi i Rikthimit të Firefox-it Në gjendjen Fillestare mund të ndreqë mjaft probleme, duke e kthyer Firefox-in në gjendjen parazgjedhje të prodhimit të tij, duke ruajtur ndërkohë të dhënat tuaja thelbësore. Shihni mundësinë e përdorimit të tij, para se të hidheni në një proces të gjatë diagnostikimi.

Mekanizmi i Rikthimit të Firefox-it Në gjendjen Fillestare mund të ndreqë mjaft probleme, duke e kthyer Firefox-in në gjendjen parazgjedhje të prodhimit të tij, duke ruajtur ndërkohë të dhënat tuaja thelbësore. Shihni mundësinë e përdorimit të tij, para se të hidheni në një proces të gjatë diagnostikimi.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
 
Contributors