cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Ricaktoni Fjalëkalimin tuaj të Përgjithshëm, nëse e harruat

Duke përdorur veçorinë Fjalëkalim i Përgjithshëm, mund të mbroni me një fjalëkalim të përgjithshëm krejt emrat e përdoruesit dhe fjalëkalimet e ruajtura lokalisht. Nëse harruat fjalëkalimin e përgjithshëm, mund ta ricaktoni.

Kujdes: Ricaktimi i fjalëkalimit tuaj të përgjithshëm do të heqë krejt emrat e përdoruesit dhe fjalëkalimet e ruajtura.
  1. Te shtylla e vendenve në Firefox, jepni vendin vijues:
    chrome://pippki/content/resetpassword.xul
  2. Shtypni EnterReturn.
  3. Do të shfaqet faqja "Ricaktoni Fjalëkalimin e Përgjithshëm". Klikoni mbi butonin Ricaktoje, që të ricaktoni fjalëkalimin tuaj të përgjithshëm.
    Fx5Win7ResetMasterPW forgotmasterpassword-mac.jpg
Mos Harroni: Ricaktimi i fjalëkalimit tuaj të përgjithshëm do të heqë krejt emrat e përdoruesit dhe fjalëkalimet e ruajtura.

 

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:48 AM
Updated by:
 
Contributors