cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:mobilecode

  1. Prekni butonin Menu (ose nën ekran, te disa pajisje, ose në cepin e sipërm djathtas të shfletuesit) , zgjidhni Rregullime (mund t'ju duhet të prekni Më Tepër së pari) dhe, më në fund, Sync.
  2. Shfaqet kodi për shtimin e kësaj pajisjeje.
    sync_recovery3
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)