cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:optionspreferences

New Contributor

Template:optionspreferences

Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox dhe përzgjidhni mandej MundësiNë krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Mjete dhe mandej përzgjidhni MundësiTe shtylla e menuve, klikoni mbi menunë Firefox dhe përzgjidhni Parapëlqime...Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Përpunoni dhe përzgjidhni Parapëlqime

Klikoni butonin e menusë New Fx Menu dhe zgjidhni MundësiParapëlqime

Community Browser