cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:OpenHistoryLibrary

New User

Template:OpenHistoryLibrary

Në krye të dritares Firefox, klikoni mbi butonin Firefox, kaloni te menuja Historik dhe përzgjidhni Shfaqe Krejt Historikun, që të hapet dritarja Librari.Te shtylla e menuve, klikoni mbi menunë Historik dhe përzgjidhni Shfaqe Krejt Historikun që të hapet dritarja Librari.Në krye të dritares Firefox, klikoni mbi menunë Historik dhe përzgjidhni Shfaq Krejt Historikun që të hapni dritaren e Librarisë.

Klikoni butonin e menusë New Fx Menu , zgjidhni Historik dhe mandej klikoni lidhjen Shfaqe Krejt Historikun, në fund të listës, që të hapni dritaren Librari.

Community Browser