cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Weddo naamnal

Amin njogii renndo yarlitiiɓe ngam wallude-ma yiytude peeje ñawndooje caɗeele maa. Tiiɗno fammin-en caɗeele ɗee haa timma tawa aɗa sifii haa laaɓi ngati maa heɓ iimeel so won njaabiiɗo naamnal maa.

Weddo Naamnal

Haalan min ko miiji-ɗaa e Firefox

Aɗa jogii geɗe ɗe njiɗ-ɗaa walla a yiɗaa e Firefox?Aɗa jogii miijo no ƴellitiraa?

Hokku miijo maa

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:51 AM
Updated by:
 
Tags (1)