cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:clearCookiesCache

 1. Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox, shkoni te menuja Historik dhe përzgjidhni Pastroni Historikun Së Fundi....Te shtylla e menuve, klikoni mbi menunën Mjete, dhe përzgjidhni Pastroni Historikun Së Fundi....Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Mjete, dhe përzgjidhni Pastroni Historikun Së Fundi....
 2. Te menuja hapmbyll Interval kohor për t'u pastruar:, përzgjidhni Gjithçka.
 3. Klikoni shigjetën në krah të Hollësi që të shfaqet lista me elemente që mund të pastrohen.
 4. Përzgjidhni dhe Cookies, dhe Fshehtinë.
 5. Klikoni mbi Pastroji Tani.
 1. Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox, shkoni te menuja Historik dhe përzgjidhni Pastroni Historikun Së Fundi....Te shtylla e menuve, klikoni mbi menunën Historik, dhe përzgjidhni Pastroni Historikun Së Fundi....Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Historik, dhe përzgjidhni Pastroni Historikun Së Fundi....
 2. Te menuja hapmbyll Interval kohor për t'u pastruar:, përzgjidhni Gjithçka.
 3. Klikoni shigjetën në krah të Hollësi që të shfaqet lista me elemente që mund të pastrohen.
 4. Përzgjidhni dhe Cookies, dhe Fshehtinë.
 5. Klikoni mbi Pastroji Tani.
 1. Klikoni butonin e menusë New Fx Menu , zgjidhni Historik dhe përzgjidhni Pastroni Historikun Së Fundi....
 2. Te menuja hapmbyll Interval kohor për t'u pastruar:, përzgjidhni Gjithçka.
 3. Klikoni shigjetën në krah të Hollësi që të shfaqet lista me elemente që mund të pastrohen.
 4. Përzgjidhni dhe Cookies, dhe Fshehtinë.
 5. Klikoni mbi Pastroji Tani.
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:18 AM
Updated by:
 
Contributors