cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Kabaruuji waalitooɓe & Ɓulnorɗe

A jaaraama e ballital maa e lowre support. mozilla. org (SUMO) ! Ko Alla e tiiɗnaare maa min mbaawata addude ballal feewde e huutorɓe Firefox heewɓe.

Big things this week

 • Notes and video from this meeting.
 • It was a short meeting but a lot of celebration!
 • Everyone: please help us in testing Persona
 • We have a list with the top contributors of all time, check the etherpad or watch the video to see it! We had a nice celebration!
 • Update on the buddy program and on our Summit planned to unite all SUMO warriors!
 • Contributors of the week: AlicyWyman, philipp, john99, italian team
 • Current SUMO development sprint – 2013.18.
 • Next SUMO meeting - Monday, Sept. 30th - (call in details & meeting notes) at 9:00 am PST. Please add your comments, questions and updates to the etherpad. You can also participate in #sumo during the meeting. We’re going to record and post a video of the meeting.

Ballal Wallitooɓe ena Soklaa

Yah to hello Jaambareeɓe ena coklaa! ngoo ngam fuɗɗaade ko yaawi walla yiylo e binndanɗe gonɗe to Hol no ngaddirtaa ballal ɗee fof no ndiidorinoo.

Jokke nafooje wallitooɓe

Sabu ko min fedde peñcu, kala ko min ngollii, min mbayyinat e renndo ngoo, etee aza waawi yiyde no golle ɗee njahrata yeeso.

No min keewi waɗirde nih, ko huutoraade

Bugzilla ngam raddude bugge e ɗaɓɓitanɗe moƴƴitingol. 

Caggal carworɗe amen jeñtorɗe to support.mozilla.org, amin njogii carworɗe ɗiɗi daawnirɗe ceertuɗe ngam ƴeewdo:

 • support-dev.allizom.org - AKA "-dev" - Ena hesɗitina sahaa kala iwde e catal amen 'baabawal', wadde ko dokkol cakkitiingol dogata heen. Tiiɗno eto ƴeewtaade bugge ɗoon hade maa naatnude jaŋtol. So tawii ɗe ñawndaama, maa yiy ɗum ɗoo.
 • support.allizom.org - AKA "stage" - Ɗoo heewi hesɗitintee ko ñalnde Njaslaare hedde waktu 16:00 kikiiɗe (Waktu GMT), hay so ndee ena heewi ko naatnata kesɗitine, nde dognata ko dokkol ngal min ɗaminii naatnude e daawal jeñtorgal amen garowal. So won bayle mbaɗ-ɗaa aɗa yiɗi ƴeewtaade no yaltirta, tiiɗno ƴeewto ɗum e ndee sarworde tawo.

Humpitaade kesɗitine

So aɗa yiɗi heɓe kesɗitine baɗte bayle e hello, dobo e jokkol tiitagol Neldu am iimeel so ndee winndannde waylaama gonngol e palal sawndo ñaamo ngal.

Batu Yontere: Amin njogii batu yontere kala ngam yeewtude e dille amen cakkitiiɗe. Batu nguu waɗata ko Aaɓnde sahnga 16:00 GMT. Ngoo hello waɗi ko humpito noddugol e tonngol batuuji ɗii. Aɗa waawi ɓeydude miijooji, naamnde e kesɗitine maa e wiki hee. Aɗa waawi kadi naatde e yeewtere #sumo tuma batu nguu.

Batuuji IRC Lewriije: ma min mbaɗ batuuji irc lewriiji to #sumomeet IRC (via Mibbit). Batuuji IRC ɗii mbaɗata ko Naasaande adannde e lewru kala tee maa yeewtere ndee ɗakke to taƴre wallitooɓe e jakkaa oo.

Waktuuji batuuji ɗii ko nih lelorii:

 • 10PM gmt +1
 • 3pm PST

Cali Kumpital

Min kuutortoo ko Jakkaa wallitooɓe ngam yeewtude kala ko toɗɗii Ballal Firefox. Aɗa waawi yiyde heewɓe e amen to calol IRC (via Mibbit) ngam yeewtiide e amen. Amin kuutoroo kadi jokkol bataake cuuriiɗo e keftinirɗe amen ngam neldude ɓatakuuje keeriiɗe huutoraade SUMO.

Pelle wallitooɓe e dunnge

Fooɗtude (e fanndinde) wallitooɓe hesɓe waawi gasde tan ko e jokkondiral e ekkondiral hakkunde neɗɗo e neɗɗo.

Amin njogani-maa laabi keewɗi ngam jokkondirde e hohooɓe SUMO e mbaydi keeriindi ngam ɗaɓɓude ɗowtal. Caggal keftinirɗe amen, amin njogii yeewtere jakkaa innitagol wallitooɓe. Amin mbasiyoo-on binnditagol e Mozillians.org tee ɓeydon taggere SUMO e heftinirde mon.

Ndee-ɗoo haatumeere waɗi ko jokke fayde to pelle gonɗe e eɓɓoore SUMO ndee, ko toon tawataa hohooɓe pelle ɗee e wallitooɓe ɓee.

Jakkaa Wallitorde Reenooɓe Jakkaa Wallooɓe Jakkaa
LiveChat wallooɓe LiveChat
Nokkuɗinal Bengali Brazilian Portuguese Chinese Dutch French Fulah German
Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Malayalam Polish
Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Traditional Chinese Turkish
Topagol SUMO Topotooɓe SUMO Yiilooɓe SUMO
Konu Yontaaɓe Wallitooɓe Konu Yontaaɓe
Quality Assurance Wallitooɓe Quality Assurance
Ruttorde Ganndal Taƴtotooɓe RG Ƴeewtotooɓe RG


Gaadondiral Wallitooɓe

Kala e mon balluɗo kuutoro jeyaa ko e wallitooɓe, tee amin ñaagii nde tiiɗtinton aadi hakkunde men so ena nawanii-on.

 • Heɓ weytaare tee mbaɗaa geɗe kese!
 • Wallu huutorɓe no siforaa e winndannde Hol no ngaddirtaa ballal ndee
 • Gaadondiral hitaande
 • Dobo Neldu am ɓatakuru so ndee winndannde waylaama e ngoo hello ngam tarde kesɗtine Kabaruuji ɗee
 • Anndin mawɗo goomu maa so won caɗeele kaɗ-maa addude ballal ngoowno-ɗaa addude

Mawɓe feede ɓee ena naamnaa gaadondire goɗɗe.

 • Hesɗitin Jaŋtol ngonka SUMO wonande goomu maa yontere kala
 • Tawtore ann e hoore maa kawte ɗe Mozilla yuɓɓinta duuɓi ɗiɗi kala

Jooni so mi horiima ɗooftaade gaadondire am noon?

Heewɓe e wallitooɓe SUMO ko walwalɓe jogiiɓe haajuuji goɗɗi baawɗi haɗde ɗumen ɗooftaade ko ngaadondiraa. So ɗum heɓii-ma, amin njogii wasiyaaji o ɗum safrortoo:

 • Siiftor, a wonaa gooto e golle ɗee. Ɗum heɓii heewɓe e men. Hay gooto felataa-ma walla ñiŋ-maa sabu maaɗa horaade waɗde ko mbaɗatno-ɗaa..
 • Ɓamtu daande, humpit renndo ngoo. Ɓuri moƴƴude ko pamminaa goomu maa caɗe njogi-ɗaa, maa weeɓnan gooto e maɓɓe kala. SUMO iko nokku jokkere enɗam, aɗa waawi heɓde ballal ɓurgal ɗamawu maa, kono maa kumpitaa goomu maa so caɗeele kaɗii-ma gollaade, no ɓuri yaawrude fof, ko noon ɓuri..
 • Bayle e ngonka maa duumotaako. So a yiɗii hoytinde golle maa lebbi seeɗa, ena newii haa wooroo. So a hebiima kadi ɓeydude golle, ma en ngollodo kadi e weytaare. Dartinde golle jooni firtaani a waawaa artude e goomu wallitooɓe maa so ngonka maa wayliima.
 • Boni tan ko deƴƴere. Yahde tan majja woni ko ɓuri bonde. Sabu goomu maa addaa so yiyloto goɗɗo walla alaa, ko waawi wonde fof, tintin-min ngam min mbaawa wallude.
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:20 AM
Updated by:
 
Contributors