cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Jaambareeɓe ena coklaa!

superheroes

A weltanaama e ɓeenugol ƴeewndo adanngo haa njeeti-ɗaa ngoo hello. Taaɓon ɗiɗon tan keed-maa e yantude e doggol wallitorde renndo amen daraningol wallude yimɓe haa keɓa humpito ɓurngo sellude e Fiirefox. Heddii tan ko sosde konte e ɓamde feere no mballir-ɗaa.


1. Uddit konte

Udditde konte ena hokku-maa hakke naatde jaabaade naamne e taƴtaade binndanɗe, tee maa wallu-min rewindaade e jaarde-ma e golle ballitte maa.

2. Ballal maa ena waawi jogaade ɗii sifaaji !

Yantu e Konu Yontaaɓe amen

Aɗa horsini Firefox tee aɗa jogii yaajeende seeɗa? Wallu huutorɓe Firefox woɗɓe e Twitter! Ena jirwi, kadi so a meeɗi a woppataa! Kala wediiɓe twitte maa njiy heen malu!

Jaabo naamne e jakkaa wallitorde

Sifaa goɗɗo jaawɗo, beeɓɗo no mballirtaa! Sar ganndal maa Firefox so joopaanaade yimɓe binndanɗe ballal e hokkude ɗum'en peeje ñawndugol caɗeele keeraniiɗe naamne maɓɓe. Oo sahaa min ɓuri hatojinde ko e yimɓe jogiiɓe Firefox e Android e Jaɓɓorgo Firefox.

Ɓeydu Ganndal e Ruttorde ndee

So a ɗa hatojini e winndude e jannginde, ɓeydude ganndal maa e Ruttorde Ganndal ndee ko feere mawnde no mballir-ɗaa ujunnaaje neɗɗo yontere kala. Oo sahaa, min katojini ko e wallitooɓe saatotooɓe Ruttorde Ganndal Pulaar-Fulfulde ndee e ƴeewtotooɓe e Linux.

Nokkuɗin Ballal Firefox

Waɗtu Ruttorde Ganndal ndee e ɗemngal maa ngam wallude en haa wallitorde Firefox ɓeydoo huuɓde! Oo sahaa, ena hatojinaa e firooɓe e ɗemngal Pulaar-Fulfulde.

Humpito seeɗa baɗte amen

Ballal Firefox, ena anndiraa kadi SUMO (waccoore ndee ummi ko e URL, SUpport.MOzilla.org), wonaa tan nokku mo yimɓe ngarata ɗaɓɓude ballal, ko renndo walwalɓe jeyaaɓe e nokkuuji winndere ndee kala . Caggal gollodaade e huutorɓe Firefox, amin ngollodoo kadi e goomuuji goɗɗi wano Quality Assurance ngam waɗde haa caɗeele goodɗe fof ena ndoɓinndee, ñawndee ko yaajtii. Amin ngollodoo kadi e topotooɓe Firefox ngam ɓeydude moƴƴugol Firefox. Meet the Team e hello Duttugol Wuneeji lowre amen.

Ar yeewtid e amen

Amin njiɗi habrondirde e maa sahaa kala! Aɗa jogii miijooji nafooji Ballal Firefox: naamne baɗte wallude, walla tan ɓeydude ganndaondiral men? Ko nih min njokkondirtee:

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)