cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:aboutconfig

Te Shtylla e vendeve, shkruani about:config dhe shtypni EnterReturn.

  • Nga about:config mund të shfaqet faqja "Kjo mund të shfuqizojë garancinë tuaj!". Klikoni Do të jem i kujdesshëm, jap fjalën!, që të vazhdoni te faqja about:config.
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:18 AM
Updated by:
 
Contributors