cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:Open Add-ons

Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin FirefoxTe shtylla e menuve, klikoni mbi menunë MjeteNë krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Mjete, dhe mandej klikoni Shtesa. Do të hapet skeda e Përgjegjësit të Shtesave. Klikoni butonin e menusë New Fx Menu dhe zgjidhni Shtesa. Do të hapet skeda e Përgjegjësit të Shtesave.

 • Te skeda e Përgjegjësit të Shtesave, përzgjidhni panelin {{{type}}}.
 • Customize this article

  Firefox

  Firefox for Android

  Firefox for iOS

  Firefox OS

  Firefox Focus

  Thunderbird

  Webmaker

  Version History
  Revision #:
  3 of 3
  Last update:
  3 weeks ago
  Updated by:
   
  Contributors