hủy bỏ
Hiện kết quả cho 
Tìm kiếm thay thế cho 
Ý bạn là: 

Bookmarks and Tabs

Sắp xếp theo:
Firefox tự động tạo các bản sao lưu trang đánh dấu của bạn và lưu 5 bản sao lưu cuối cùng để phòng ngừa. Bài viết này mô tả cách sao lưu trang đánh dấu một cách thủ công và cách thay thế trang đánh dấu của bạn bằng từ một bản sao lưu. Nếu các đánh dấu của bạn đột nhiên không hiện
Hiển thị bài viết đầy đủ