cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:appsearch1.1

Në disa pajisje me Firefox OS v1.1, Kërkimi Vetëpërshtatës ka kaluar te skena e kreut. Thjesht zhbllokoni telefonin tuaj dhe e keni aty - nuk ka nevojë të rëshqitni gishtin për djathtas. Mësoni se si punon.

Homescreen 1.1
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
 
Contributors