Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

When I insert a hyperlink in a Word 2003 document and click on it, it directs Firefox to the Internet Explorer cache and fails to load the web page.

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 8 parje
  • Përgjigjja më e re nga finitarry

more options

If for example, I create a hyperlink in a Word 2003 document to http://www.halifax.co.uk, save it and then click on it,

file:///C:/Documents%20and%20Settings/tracy/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SDIBW5EV/home%5B1%5D.htm

is inserted in the address field of Firefox and Firefox reports a file not found error.

If for example, I create a hyperlink in a Word 2003 document to http://www.halifax.co.uk, save it and then click on it, file:///C:/Documents%20and%20Settings/tracy/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SDIBW5EV/home%5B1%5D.htm is inserted in the address field of Firefox and Firefox reports a file not found error.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Firefox was not intended to interface with Word. Why not just copy the link address from the form to the clipboard and paste it into the address bar in Firefox?