Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Website Certificate Error

  • 1 përgjigje
  • 7 e kanë hasur këtë problem
  • 26 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

Xfinity's site has a certificate error see below

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to idm.xfinity.com. Peer’s Certificate has been revoked.

Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more…

Xfinity's site has a certificate error see below Secure Connection Failed An error occurred during a connection to idm.xfinity.com. Peer’s Certificate has been revoked. Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem. Learn more…

Krejt Përgjigjet (1)

more options

If you use a bookmark to access a specific page then instead navigate to this page starting with the main page or with the sign in page in case there is a problem with this bookmark. Try to login via this page: