Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

popup blocker flash message not visible

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 6 parje
  • Përgjigjja më e re nga paddy.android

more options

Hi When ever any popup comes, there is one message comes below address bar and allow us to take decision, that message bar just flashes and disappearing, so that I am unable to make changes to allow particular site to allow popup.

How to get disappeared messages and edit options?

Regards Paddy

Foto të bashkëngjitura ekrani

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Do you see a special pop-up icon on the location/address bar?

more options

Hi Cor-el

Sorry for delay in response, I am just uploading one small video, please see popup notification just displays for fraction of sec and it get vanish later no clue so I was unable to add exception ,

https://youtu.be/loLuaRALn1A


fyi, this happens only with few websites not all :(

Regards Paddy