Ky forum është për diskutime rreth përmirësimit të përkthimit të artikullit "Vetëplotësim formularësh". Nëse dëshironi të përmirësoni lëndën e artikullit, shkoni te diskutimi mbi artikullin në Anglisht.

Nëse ju duhet ndihmë me Firefox-in, ju lutemi, bëni një pyejte.