Ky forum është për diskutime rreth përmirësimit të përkthimit të artikullit "Shfletim Privat -Shfletoni në web pa ruajtur të dhëna rreth sajteve që vizitoni". Nëse dëshironi të përmirësoni lëndën e artikullit, shkoni te diskutimi mbi artikullin në Anglisht.

Nëse ju duhet ndihmë me Firefox-in, ju lutemi, bëni një pyejte.

Diskutim mbi Shfletim Privat -Shfletoni në web pa ruajtur të dhëna rreth sajteve që vizitoni

Nuk ka rrjedha. Ndoshta do të duhej të krijonit të tilla!