Ky forum është për diskutime rreth përmirësimit të përkthimit të artikullit "Rregullime për privatësinë, historikun e shfletimeve, dhe mekanizimin mos-më-gjurmo". Nëse dëshironi të përmirësoni lëndën e artikullit, shkoni te diskutimi mbi artikullin në Anglisht.

Nëse ju duhet ndihmë me Firefox-in, ju lutemi, bëni një pyejte.