Ky forum është për diskutime rreth përmirësimit të artikullit "Përdorni skedat që të sistemoni shumë sajte web në një dritare të vetme". Nëse do të donit të merrnit pjesë, ju lutemi, regjistrohuni.

Nëse ju duhet ndihmë me Firefox-in, ju lutemi, bëni një pyejte.