Delete cookies to remove the information websites have stored on your computer

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Cookies are stored on your computer by websites you visit and contain information such as site preferences or login status. This article describes how to delete cookies in Firefox.

Delete cookies for a single site

To delete cookies for one website:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the PrivacyPrivacy & Security panel and go to the History section.

 3. In the drop-down menu next to Firefox will:Firefox will, choose Use custom settings for history.
  customhistory38 Fx56Privacy&Security-CustomHistory-new CustomHistory fx57 Fx60HistorySettings-UseCustom
 4. Click Show Cookies.... The Cookies window will appear.
  Privacy - show cookies - firefox 38 Fx56CustomHistory-ShowCookies Fx57CustomHistory-ShowCookies
 5. In the Search: field, type the name of the site whose cookies you want to remove. The cookies that match your search will be displayed.
  Privacy - show cookies - remove selected - firefox 38
  Tip: Select the first cookie and press Shift + End to select all the cookies in the list.
 6. Select the cookie(s) in the list to remove and click Remove Selected.
 7. Click Close to closeClose the Cookies window. Close the about:preferences page.
 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
  Fx60settings-CookiesAndSiteData
 3. Click the Manage Data… button. The Manage Cookies and Site Data dialog will appear.
 4. In the Search websites field, type the name of the site whose cookies you want to remove. Items that match your search will be displayed.
  Fx60ManageCookiesAndSiteData-RemoveSelected
  • To remove all cookies and storage data for the website, click Remove All Shown.
  • To remove selected items, select an entry and click Remove Selected.
 5. Click Save Changes.
 6. In the Removing Cookies and Site Data confirmation dialog that opens, click Remove.
 7. Close the about:preferences page.

To learn more about managing site data in Firefox, see Manage local site storage settings.

Note: You can remove individual website cookies in Firefox version 60 and below, using the Page Info window Security tab View Cookies button. You can also use the Storage Inspector to remove individual cookies for a specific website, via the right-click context menu. To open the Storage Inspector, go to the menu button Fx57Menu Web Developer submenu or press Shift + F9 on the keyboard.

Delete all cookies

To delete all cookies stored on your computer, either open the Cookies window as explained above and use the Remove All Cookies button,either go to your Cookies and Site Data settings as explained above, click Clear Data… and then click Clear to remove all cookies and site data or else do the following:

 1. Click the menu button Fx57Menu and click Library (or click the Library button 57 library icon in the toolbar).
 2. Click History and then click Clear Recent History….
 3. Set Time range to clear to Everything.
 4. Click on the arrow next to Details to expand the list of history items.
 5. Select Cookies and make sure that other items you want to keep are not selected.
  Fx52ClearRecentHistory-Cookies
 6. Click Clear Now to clear the cookies and close the Clear Recent History window.
 1. Click the menu button New Fx Menu , choose History and then Clear Recent History….
 2. Set Time range to clear to Everything.
 3. Click on the arrow next to Details to expand the list of history items.
 4. Select Cookies and make sure that other items you want to keep are not selected.
  Fx52ClearRecentHistory-Cookies
 5. Click Clear Now to clear the cookies and close the Clear Recent History window.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Chris Ilias, Underpass, novica, Tonnes, smo, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, soucet, ideato, user832823, Lan, pollti, scootergrisen, Joni, OmTi. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.