Ky forum është për diskutime rreth përmirësimit të artikullit "Personalizando o Firefox com complementos". Nëse do të donit të merrnit pjesë, ju lutemi, regjistrohuni.

Nëse ju duhet ndihmë me Firefox-in, ju lutemi, bëni një pyejte.