അലാറം വെക്കുക

(Redirected from Set clock alarm on Firefox OS)

അലാറം ഓണാക്കാനും ഓഫ്‌ ആക്കാനും

 1. ക്ലോക്ക് ആപ്പ് തുറക്കുക clock .
  New Clock clock fs01.3
 2. സ്ഥാപിക്കപെട്ട അലാറം മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്തുള്ള ശരിഅടയാളം ഒഴിവാക്കി അലാറം ഒഴിവാക്കാൻ അതിന്മേല് അമർത്തുക.
നിര്ദേശം: ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അനലോഗ് എന്നിവയിൽ സമയം കാണാൻ സമയത്തിന്റെ മുകളില അമർത്തുക.

Adding a new Clock Alarm

 1. To set a new alarm, tap add alarm from inside the clock app.
 2. You will see the New Alarm screen:
  New Alarm Menu set alarm ff1.3
 3. Set the time: Slide the numbers up or down to select the time you would like the alarm.
 4. Add a label: This is what the alarm will be called.
 5. Repeat: If you want this alarm to ring on other days, choose those days here.
 6. Pick an alarm sound: Tapping on a sound will select and play it, and you can confirm your selection by tapping Clock "OK" Button . Currently, there are 8 alarm clock sounds:
  • "Classic Buzz"
  • "Classic Pulse"
  • "Classic Progressive"
  • "Gem Echoes"
  • "Into the Void"
  • "Ringing Strings"
  • "Shimmering Waves"
  • "Smooth Strings"
 7. Vibrate: turn this on if you'd like a less audible notification or as a supplement to the alarm sound.
 8. Snooze: This is a short delay before the alarm rings again, and can be either 5, 10, 15 or 20 minutes.
 9. Tap Firefox OS "Done" Button to save the alarm.
 1. To set a new alarm, tap alarm button on the upper right corner.
 2. On the New alarm screen, fill in your alarm details, including the name, time, alarm sound, recurrence and vibrate and snooze settings.
 3. Tap Done on the upper right corner to save the alarm.

Removing a Clock Alarm

 1. From the home screen, tap clock to view the clock.
 2. Tap on the alarm you want to delete to go to the edit menu.
 3. Scroll to the bottom and tap the Firefox OS Clock "Delete" Button button.
 1. Open the Clock app.
 2. Tap on the alarm you want to delete.
 3. Scroll to the bottom and tap the Delete button.

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: ruwaizrazak. You can help too - find out how.