Naršyklės pritaikymas neįgaliesiems

Naršyklė „Firefox“ turi daugelį funkcijų, palengvinančių darbą su ja, o taip pat žiniatinklio skaitymą tiems, kieno sutrikęs regėjimas, negalintiems laisvai naudotis pele arba klaviatūra, arba turintiems kitokių negalių.


Klaviatūra

Spartieji klavišai

Daugiausia naudojamų sparčiųjų klavišų sąrašas yra sk. Klaviatūros spartieji klavišai.


Naršymui tinklalapyje naudoti rodyklių klavišus

Ši funkcija leidžia judėti tinklalapio tekstu spaudant klaviatūros klavišus lygiai taip, kaip ir dirbant su įprasta žiūrykle. Galima pažymėti dalį tinklalapio ir nukopijuoti ją į iškarpinę. Šią funkciją taip pat galima įjungti arba išjungti spaudant klavišą F7. Paspaudus F7, programa paklaus, ar tikrai norite šią funkciją įjungti. Jei nenorite, kad ateityje klausinėtų, pažymėkite langelį Šio lango ateity neberodyti.


Paiešką pradėti pradėjus rinkti tekstą

Ši funkcija padeda greitai rasti reikiamą vietą tinklalapyje. Veikia dvejopai. Surinkus / renkamo teksto pradžioje, to teksto bus ieškoma bet kur tinklalapyje, o surinkus ' – tik saituose. Rastas tekstas bus paryškinamas.

Keletas patarimų, kaip naudotis paieška:

 • Renkant daugiau ženklų paieška darosi tikslesnė, nes ilgesniam surinktam žodžiui randama mažiau atitikmenų. Kai neliks nė vieno atitikmens, naršyklė praneš apie tai.
 • Paspaudus {key Vald}{key Cmd}+{key G} arba {key F3} bus randamas tolesnis surinkto teksto atitikmuo.
 • Paspaudus {key Vald}{key Cmd}+{key Lyg2}{key Shift}+G arba {key Lyg2}{key Shift}+{key F3} bus grįžtama prie ankstesnio rasto atitikmens.
 • Paspaudus naikinimo klavišą bus panaikintas paskutinis surinktas ženklas ir rodomas paryškintas ankstesnės (trumpesnės) frazės atitikmuo.
 • Paspaudus grįžimo klavišą Gr bus nutraukta paieška. Paieška taip pat nutraukiama perkėlus žymeklį į kitą vietą arba praėjus tam tikram laikui po paskutinio klavišo paspaudimo.

Numatytąją šios funkcijos veikseną galima pakeisti pasirinkus Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos, toliau Kitkas, atvėrus kortelę Bendrosios ir pažymėjus langelį Paiešką pradėti pradėjus rinkti tekstą. Kai šis langelis pažymėtas, bet kada pradėjus rinkti tekstą kartu prasidės ir jo paieška. Bus ieškoma visur – ir įprastame tekste, ir saituose. Jeigu prieš tai bus paspaustas {key '} arba {key /}, tai teksto bus ieškoma arba tik saituose, arba tik įprastame tekste.

Spaudant tabuliavimo klavišą peršokama (perkeliamas židinys) nuo vieno valdiklio (mygtuko, teksto langelio ir kt.) prie kito. Jeigu prieš tai buvo ieškoma teksto, tai paspaudus tabuliavimo klavišą bus peršokama ant artimiausio valdiklio po rastu tekstu.


Pelė

Pelės spartieji klavišai

Žr. Firefox Pelės sparčiųjų klavišų sąrašą.

Tinklalapio mastelis

Tinklalapio dydį (teksto aukštį, piešinių dydį ir kt.) galima keisti pasirinkus Rodymas –> Mastelis, arba klaviatūros sparčiaisiais klavišais:

 • {key Vald}{key Cmd}+{key + } tinklalapio vaizdas vienetu padidinamas.
 • {key Vald}{key Cmd}+{key -} tinklalapio vaizdas vienetu sumažinamas.
 • {key Vald}{key Cmd}+{key 0} (nulis) atstatomas originalus tinklalapio vaizdas.


Šriftai ir spalvos

Tinklalapyje nurodytų šriftų nepaisymas

Yra tinklalapių, kuriuose tekstas pateikiamas sunkiai įskaitomu šriftu. Šriftas tinklalapyje gali būti ir nenurodytas. Tada jo tekstas rodomas naršyklės (t. y. naršyklėje nustatytais) šriftais. Naršyklės šriftai nustatomi pasirinkus Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos, atvėrus langą Žiniatinklis. Lango srityje Šriftai ir spalvos galima parinkti šriftus, jų dydžius ir spalvas.

Galima parinkti šriftus skirtingiems šriftų stiliams: su užraitais, be užraitų ir lygiapločiams paspaudus mygtuką Kitkas. Naršyklės šriftai bus taikomi tinklalapiams, kuriuose šriftas nenurodytas. Jeigu tinklalapyje šriftas nurodytas, tai jis tuo šriftu jis bus rodomas. Norint kad būtų rodoma naršyklės šriftu nepaisant koks šriftas yra tinklalapyje, reikia panaikinti langelio Vartoti tinklalapiuose nurodytus šriftus (nepaisant čia pasirinktų).

Gali pasitaikyti tinklalapių, kuriems teisingai parodyti reikalingas tinklalapio šriftas. Naršyklės šriftu jie gali būti rodomi nekorektiškai.


Minimalus šrifto dydis

Yra tinklalapių, kuriuose gali būti nustatytas per smulkus šriftas. Tam, kad juos būtų lengviau skaityti, galima nurodyti minimalų šrifto dydį. Jeigu tinkalapyje bus nurodytas mažesnis šriftas, tai naršyklė jį padidins iki joje nustatyto minimalaus dydžio.

Minimalus šrifto dydis nustatomas pasirinkus Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos, atvėrus langą Žiniatinklis ir srityje Šriftai ir spalvos paspaudus mygtuką Kitkas. Dydis parenkamas iš išskleidžiamojo meniu.

Gali pasitaikyti tinklalapių, kuriems teisingai parodyti reikalingas tinklalapio šrifto dydis. Padidintu naršyklės šriftu jie gali būti rodomi nekorektiškai.


Teksto aukščio keitimas

Galima operatyviai, bet laikinai, pakeisti teksto aukštį iš meniu Rodymas –> Mastelis, kai yra įjungta parinktis Keisti tik teksto dydį. Pakeitimas nustos galioti kai bus užvertas naršyklės langas arba kortelė.

Teksto aukštį galima reguliuoti klaviatūra:

 • Spaudant {key Vald}{key Cmd}+{key + } tekstas bus didinamas.
 • Spaudant {key Vald}{key Cmd}+{key -} tekstas bus mažinamas.
 • Paspaudus {key Vald}{key Cmd}+{key 0} (nulis) bus atstatytas originalus teksto aukštis.

Gali pasitaikyti tinklalapių, kuriems teisingai parodyti reikalingas tinklalapio teksto auštis. Pakeisto aukščio tekstas gali būti rodomas nekorektiškai.


Tinklalapyje nurodytų spalvų nepaisymas

Yra tinklalapių, kuriuose gali būti nustatytos skaitymui nepatogios teksto arba fono spalvos. Kituose tinklalapiuose spalvos gali būti nenurodytos. Tada jie rodomi naršyklėje nustatytomis spalvomis. Naršyklės spalvos nustatomos parinkus Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos, atvėrus langą Žiniatinklis ir srityje Šriftai ir spalvos paspaudus mygtuką Spalvos. Čia taip pat nustatomos aplankytų ir neaplankytų saitų spalvos. Galima nustatyti, ar saitų tekstus reikia pabraukti.

Naršyklės spalvos bus taikomos tinklalapiams, kuriuose jos nenurodytos. Jeigu tinklalapyje spalvos nurodytos, tai jomis ir bus rodomas tinklalapis. Norint kad būtų naudojamos naršyklėje nustatytos spalvos nepaisant kokios jos yra tinklalapyje, reikia panaikinti langelio Spalvas rodyti iš tinklalapių, nepaisant čia parinktų, žymėjimą.


Kontrastingas rodymas

Jeigu operacinėje sistemoje nustatytas kontrastingas rodymas, tai šią nuostatą naršyklė aptinka ir viską rodo taip, kaip ten nustatyta nepaisant nei tinklalapių, nei naršyklės nuostatų. Kontrastingai rodomi ne tik tinklalapiai, bet ir naršyklės sąsaja (meniu, dialogo langai ir kt.).

Kontrastingas rodymas nustatomas iš operacinės sistemos pasirinkus pradėti (Start Menu) –> Valdymo skydas (Control Panel) –> Neįgaliųjų parinktys (Accessibility Options) –> Rodyti (Display) ir pažymėjus langelį Naudoti kontrastingą vaizdą (Use High Contrast).


Žiniatinklio skaitymas

Iškylančiųjų langų blokavimas

Žr. sk. Iškylančiųjų langų valdymas.


Javos programėlių blokavimas

Yra tinklalapių, kuriuose intensyviai naudojamos interaktyvios Javos™ programėlės. Tačiau programėlės, kurios aktyvina tinklalapio elementus, gali sudaryti nepatogumų žiniatinklio skaitytojui, kuris naršymui naudoja klaviatūrą. Nepatogumų išvengti galima užblokavus programėles. Tam reikia pasirinkti Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos, atverti langą Žiniatinklis ir panaikinti langelio Leisti naudoti Javą žymėjimą.


Ribojimai „JavaScript“ scenarijams

„JavaScript“ scenarijus galima visiškai užblokuoti pasirinkus Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos, po to parinktį Žiniatinklis ir panaikinus langelio Leisti „JavaScript“ žymėjimą. Tačiau yra tinklalapių, kurie be „JavaScript“ scenarijų negali veikti.

Jeigu nenorite „JavaScript“ scenarijų užblokuoti visiškai, galite apriboti jų veikimą. Dešiniau langelio Leisti naudoti „JavaScript“ paspauskite mygtuką Kitkas. Atsivers langas „JavaScript“ nuostatos. Čia galima nustatyti, ką leisti scenarijams: keisti esamų langų padėtį, dydį ir aktyvumą, tvarkyti kontekstinius meniu, slėpti būsenos juostą, keisti tekstą būsenos juostoje.


Suderinamumas su pagalbinėmis priemonėmis

Naujausia informacija apie suderinamumą su pagalbinėmis pritaikymo neįgaliesiems priemonėmis yra sk. Pagalbinių priemonių suderinamumas.


Pagalbos internete radimas

„Freedom Scientific“ el. pašto grupės ekranų skaitytuvų JAWS naudotojams (anglų k.).

„GW Micro“ el. pašto grupės „Window Eyes“ naudotojams (anglų k.). Klausimus, susijusius su pritaikymu neįgaliesiems, taip pat galima siųsti į „Firefox“ priežiūros forumą.

© 2003–2008 Mozilla Help Viewer projekto bendradarbiai

© Vertimas į lietuvių kalbą ir adaptavimas. Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova, 2004–2008

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Luktelėkite…

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More