ផ្នែកគាំទ្រមូលដ្ឋានីយកម្មនៃ Mozilla

(Redirected from Localize Firefox Help)

bold 'boldtext'bold textអរគុណ អ្នកដែលបានអានអត្ថបទទាំងនេះ - មានន័យថាអ្នកចង់រួមចំណែកទៅក្នុងផ្នែកគាំទ្រអន្តរជាតិនៃ Mozilla ។ ច្រើនជាងពាក់កណ្តាលនៃអ្នកប្រើប្រាស់ Firefox និយាយភាសាផ្សេងច្រើនជាង ភាសាអង់គ្លេស ហើយ យើងពឹងផ្អែកលើអ្នកចូលរួមដូចជាអ្នក ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោក។

យើងរីករាយជានិច្ចក្នុងការស្វាគមន៍អ្នកក្នុងអ្នកធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម មកក្រុមរបស់យើង។ Please have a look at our list of available locales, to see if we are already covering your language. In case it's not covered we would love to work with you to add it to our pages. If you see a language in the list, you should be able to click its name and see the Locale Leader(s) working on it. You can contact them to learn more about localizing SUMO articles into your language.

I want to be a localizer. What should I do?

First things first:

  • Once you have an account, please visit our l10n community forum and introduce yourself. Our community can answer all your questions and help you get started.

What if there already are people localizing into my language?

In case you see your language listed on the list of available locales you should click on the name of a Locale Leader and send him or her a private message to get in touch. Don't be shy, they will be happy to hear from you - the more, the merrier!

If the Locale Leader doesn't answer after a considering amount of time (a few days at least - they could be on holidays or very busy), try another Locale Leader or send a private message to Michał, who can help you get started.

What if there is no content available in my language?

If you don't see your language listed on the list of available locales, please send a private message to Michał and you will figure out together what to do about this.

Do you have any questions? Do you need assistance while localizing? Please tell us on the l10n forum.

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More