តើមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើរបស់ Firefox ប្រសិនបើមិននឹងលឺសំឡេងណាមួយឡើយ | Troubleshooting

តើមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើរបស់ Firefox ប្រសិនបើមិននឹងលឺសំឡេងណាមួយឡើយ

Our volunteers are working on translating this article. Until it's ready, maybe the English version can be of some help. If you want to help us translate articles like this one, please click here.

This article describes what to do when you can't hear sound in Firefox.

Unmute Firefox and plugins

  1. Open Firefox and play content that should play sound, such as this Firefox video or a Flash video with sound.
  2. Click the volume icon in the Windows taskbar.
  3. Click MixerOpen Volume Mixer. The Volume Mixer window will appear.
  4. Make sure the sliders for Mozilla Firefox and Plugin Container for Firefox (for plugin content such as Adobe Flash) are not muted or at the bottom.
Win7Mixer-Firefox&Plugin Win10 Volume Mixer

Check your audio device

Make sure that the audio device (such as speakers or headphones) are turned on and connected to the computer properly.

Other solutions

Check out whether other applications on your computer can play sounds. If they can't:

If Firefox is the only application that you can't hear sound in:

Make sure other applications on your computer can play sounds. If Firefox is the only application that you can't hear sounds in:

If no application can play sounds:

Make sure other applications on your computer can play sounds. If Firefox is the only application that doesn't play sounds:

If you can't hear sounds in any other applications:

  • Make sure that the audio device (such as speakers or headphones) are turned on and connected to the computer properly.
// These fine people helped write this article:. You can help too - find out how.
Get support for another platform:
Customize this article

Firefox